Treth y Cyngor – Gwneud cais am eithriad Treth y Cyngor (Dosbarth C)

Bydd y ffurflen hon yn helpu'r Cyngor benderfynu a ddylai eich eiddo gael ei ryddhau rhag talu'r Dreth Gyngor. Bydd o gymorth i'r Cyngor Sir hefyd benderfynu o ba ddyddiad i ba ddyddiad y gellir caniatau hyn.

Mae’r rhyddhad hwn yn cynnwys unrhyw gartref sydd wedi bod yn wag a heb ddodrefn am lai na chwech mis. Ar ol chwech mis bydd raid talu 100% am yr eiddo. Os bydd pobl yn byw yn y cartref am lai na 6 wythnos yna bydd y cyfnod rhyddhad yn rhedeg o’r dyddiad gwag blaenorol.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Manylion perchennog yr eiddo