Treth y Cyngor – Gwneud cais am eithriad Treth y Cyngor (Dosbarth A)

Bydd y ffurflen hon yn ein helpu i benderfynu a ddylid eithrio'ch eiddo rhag Treth y Cyngor a phenderfynu pryd, neu hyd at ba ddyddiad, y dylid eithrio'ch eiddo.

Mae’r eithriad hwn yn berthnasol i unrhyw annedd gwag, heb ei ddodrefnu ac: (a) annedd sy’n cael ei hatgyweirio er mwyn ei gwneud yn gartref lle gellir byw ynddo, (b) annedd lle gwneir gwaith adeileddol, neu (c) annedd lle mae’r gwaith atgyweirio wedi ei wneud a lle mae llai na chwe mis wedi mynd heibio ers cwblhau’r gwaith a’r annedd yn dal yn wag ers hynny.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Manylion perchennog yr eiddo