Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r Gweinidog dros dai a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu llythyr at yr holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws.

Gweld y llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru ar coronafeirws

Fel rhagofal, dim ond gwaith trwsio brys a/neu frys fydd yn cael ei wneud. A fyddech cystal â chysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01824 706000 neu ar 0300 123 30 68 y tu allan i oriau os yw'n argyfwng. Gadw'n ddiogel.

Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol ar-lein a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Tai

Tai cymdeithasol, gwneud addasiadau i dai, tai gwarchod a mwy

Ewch yn syth i...

 

Tai cymdeithasolSut i wneud cais am dŷ cymdeithasol neu ofyn am waith trwsio mewn tŷ cymdeithasol.

 

Tai preifatCyngor i denantiaid tai rhent preifat, landlordiaid a pherchnogion tai.

 

Budd-dâl Tai Sut i wneud cais am help gyda rhent.

.

 

Llety i bobl hŷnMae Llety i bobl hŷn yn fath o lety i bobl dros 55 oed sydd angen cefnogaeth ychwanegol neu i bobl dan 55 oed sydd ag anabledd.

 

Addasu neu wella eich cartrefGwneud eich cartref yn fwy hygyrch a mwy ynni effeithlon.

 

Pobl ddigartref a chyngor taiGwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

.

More...

Cartrefi fforddiadwyGwneud cais am garej gan y cyngorEffeithlonrwydd ynni Gwybodaeth i landlordiaidSafonau a chyflwr tai Rhenti a thaliadau Cymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr LandlordiaidCofrestr Cartrefi Fforddiadwy – Tai Teg