Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

  • Os ydych chi'n ddigartref, neu
  • Mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn y 56 diwrnod nesaf (8 wythnos), neu
  • Wedi cael rhybudd adran 21 gan eich landlord
  • Yna gallwch gael asesiad o'ch anghenion tai i weld sut y gallwn helpu.
 

Pobl ddigartref a chyngor tai

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ewch yn syth i...

 

Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?Gwybodaeth a chyngor ar beth i'w wneud.

 

Pwy all gael help?O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, nid yw pawb yn gymwys i gael help i atal digartrefedd ond mae gan bawb hawl i wybodaeth a chyngor.

 

Ydw i'n angen blaenoriaeth?Os ydych chi'n ddigartref, yn gymwys ac mewn angen blaenoriaeth yna mae'n rhaid i'r Cyngor sicrhau eich bod chi'n cael cynnig llety dros dro addas tra bydd yn cwblhau ymholiadau pellach.

.

 

Ydw i'n ddigartref yn fwriadol?Bydd angen i ni ddarganfod pam eich bod yn ddigartref ac a ydych yn ddigartref yn fwriadol ai peidio.

 

Oes gen i gysylltiad lleol?Os ydych chi'n gymwys, yn ddigartref ac mewn angen blaenoriaeth, byddwn yn ystyried eich cysylltiad lleol os yw'r holl ymdrechion i atal a lleddfu digartrefedd wedi'u trio neu wedi methu.

 

Eich cadw chi yn eich cartref - Canllaw Atal DigartrefeddGwybodaeth ac arweiniad ar eich cadw yn eich cartref.

.

 

Cefnogi Pobl / Atal Digartrefedd Sir DdinbychRhaglen Llywodraeth Cymru yw Cefnogi Pobl, sy'n ariannu prosiectau cymorth i bobl 16+ sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

 

Deddf Tai (Cymru) 2014Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi cyflwyno diwygiad sylfaenol i ddeddfwriaeth ddigartrefedd.

 

Cysylltwch â niGwybodaeth ar sut y gallwch gysylltu â ni.

.

Mwy...

Strategaeth Digartrefedd 2017-2021