Torri glaswellt

Rydym yn torri’r glaswellt ar hyd ochr y ffyrdd i’w gadw’n daclus. Mae hyn hefyd yn helpu i gadw gyrwyr yn ddiogel trwy gynnal gwelededd.

Diweddaraf am coronafeirws

Gwaith torri glaswellt i ddod i ben cyn gynted â phosib.  Bydd y gweithlu presennol yn cael eu hadleoli, gan ganolbwyntio ar waith ymatebol ar y Priffyrdd a Glanhau Strydoedd. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi yn gyntaf i weithredwyr GM i helpu gyda swyddogaethau’r Priffyrdd, lle mae’r galw mwyaf ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Rhowch wybod i ni am broblem gyda thorri glaswellt yn eich ardal chi

Pryd ydym ni’n torri’r gwellt?

Mewn ardaloedd gwledig, rydym yn torri'r glaswellt mewn dau toriad cyffredinol, dwywaith y flwyddyn . Rydym yn torri'r glaswellt ger cyffyrdd, cylchfannau a throadau yn amlach, fel na chyfaddawdir gwelededd.

Mewn ardaloedd trefol (h.y. o fewn ardaloedd 30mya) rydym yn torri'r glaswellt yn llawer amlach. Byddwn yn clirio’r glaswellt oddi ar lwybrau a phalmentydd, ond nid ydym yn casglu'r toriadau o'r ardaloedd glaswelltog.

Rydym yn chwistrellu chwyn mewn ardaloedd 30mya hyd at 3 gwaith y flwyddyn.

Gwarchod bioamrywiaeth

Mae glaswellt ac ymyl y ffordd yn safleoedd pwysig ar gyfer bywyd gwyllt, gan gynnwys pryfed sy'n peillio, adar, mamaliaid a rhai planhigion prin. Rydym yn trin rhai ardaloedd gwledig yn wahanol er budd bioamrywiaeth, gall hyn gynnwys gadael i rai rhannau dyfu yn fwy nag eraill.  Cewch wybod mwy drwy ddarllen y polisi yma. Rydym hefyd wedi dynodi gwarchodfeydd natur ar ochr y ffordd i ddiogelu'r ymylon o bwys arbennig.I gael gwybod am ein prosiect ymylon ffyrdd.

Cael mwy o wybodaeth ar Fioamrywiaeth yn Sir Ddinbych