Gwirfoddoli mewn llyfrgell

Hoffech chi fod yn rhan o wasanaeth arloesol a chyffrous yn eich cymuned leol? Beth am wirfoddoli yn eich llyfrgell leol?

Rydyn ni’n croesawu cymorth gwirfoddolwyr i weithio ochr yn ochr â staff cymwys, gan ychwanegu gwerth, sgiliau a phrofiad i’r amrywiaeth o wasanaethau y gallwn ni eu cynnig yn ein llyfrgelloedd.

Gallech chi wirfoddoli yn ein llyfrgelloedd:

 • os ydych chi’n hoffi llyfrau a darllen
 • os ydych chi’n hoffi bod yn rhan o’ch cymuned leol a chyfarfod pobl newydd
 • os oes gennych chi sgiliau a diddordebau yr hoffech chi eu rhannu
 • os hoffech chi gael profiad mewn amgylchedd prysur a chyfeillgar

Swyddi gwirfoddol

Mae gennym ni amrywiaeth o swyddi, o helpu pobl i ddefnyddio’r we fel Gwirfoddolwr Digidol hyd at helpu i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau fel clybiau gemau bwrdd neu grwpiau darllen. Nid yw pob swydd ar gael ym mhob llyfrgell.

Cliciwch ar swydd i gael gwybod mwy. 

Gwirfoddolwr Digidol

Beth fydd gwaith y gwirfoddolwr

 • Darparu cymorth a chefnogaeth, un-i-un fel rheol, i gwsmeriaid y llyfrgell sy’n dymuno defnyddio cyfrifiadur a mynd ar y rhyngrwyd
 • Hyrwyddo adnoddau ar-lein Llyfrgelloedd Sir Ddinbych, fel BorrowBox ac e-Gylchgronnau
 • Cynorthwyo gyda digwyddiadau fel Wythnos Mynd Ar-lein
 • Helpu a chefnogi pobl gyda’u dysgu, yn defnyddio cyrsiau fel ‘Learn My Way’

Sgiliau a rhinweddau angenrheidiol

 • Sgiliau TG da a diddordeb mewn technoleg newydd
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Diddordeb mewn llyfrau a darllen
 • Personoliaeth glên, gyfeillgar ac agos-atoch
 • Gallu bod yn llysgennad ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell, a brwdfrydedd dros y gwasanaethau rydym yn eu cynnig
 • Person ymarferol, dibynadwy ac ymroddgar.
Gwirfoddolwr Digwyddiadau a Gweithgareddau

Beth fydd gwaith y gwirfoddolwr

 • Helpu i baratoi’r gofod yn barod ar gyfer digwyddiadau, symud y cadeiriau a’r byrddau ac ati
 • Paratoi, gosod a gweini lluniaeth
 • Croesawu a chyfarch ymwelwyr
 • Gwerthu neu gasglu tocynnau
 • Gosod a threfnu deunyddiau crefft / awgrymu syniadau ar gyfer gweithgareddau crefft
 • Helpu i dacluso ar ôl digwyddiadau/gweithgareddau.

Sgiliau a rhinweddau angenrheidiol

 • Diddordeb mewn llyfrau a darllen
 • Personoliaeth glên, gyfeillgar ac agos-atoch
 • Gallu bod yn llysgennad ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell, a brwdfrydedd dros y gwasanaethau rydym yn eu cynnig
 • Person ymarferol, dibynadwy ac ymroddgar
 • Gallu cynnig oddeutu 2 awr o’ch amser i bob sesiwn
Gwirfoddolwr Stoc Llyfrgell

Beth fydd gwaith y gwirfoddolwr

 • Cadw llyfrau sydd wedi eu dychwelyd i’r llyfrgell
 • Tacluso’r silffoedd a rhoi llyfrau yn y drefn gywir
 • Helpu staff y llyfrgell i greu arddangosfeydd llyfrau effeithiol sy’n hyrwyddo’r ystod o lyfrau sydd ar gael
 • Ymgymryd â dyletswyddau eraill yn ôl yr angen e.e. rhoi siacedi llwch yn ôl ar lyfrau, helpu i baratoi eitemau ar gyfer arwerthiant llyfrau

Sgiliau a rhinweddau angenrheidiol

 • Diddordeb mewn llyfrau a darllen
 • Personoliaeth glên, gyfeillgar ac agos-atoch
 • Gallu bod yn llysgennad ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell, a brwdfrydedd dros y gwasanaethau rydym yn eu cynnig
 • Person ymarferol, dibynadwy ac ymroddgar
 • Gallu trefnu llyfrau yn nhrefn yr wyddor neu mewn rhif
 • Gallu cyrraedd silffoedd isel neu uchel
Gwirfoddolwr Hanes Lleol a Hanes Teulu

Beth fydd gwaith y gwirfoddolwr

 • Helpu a chefnogi cwsmeriaid y llyfrgell drwy eu cyfeirio at adnoddau a fydd yn eu helpu gyda’u gwaith ymchwil, a chynnal sesiynau galw heibio neu sesiynau un-i-un
 • Hyrwyddo gwasanaethau ar-lein y llyfrgell e.e. Find My Past ac Ancestry.com.

Sgiliau a rhinweddau angenrheidiol

 • Gwybodaeth am adnoddau hanes lleol a hanes teulu
 • Sgiliau TG da
 • Diddordeb mewn llyfrau a darllen
 • Personoliaeth glên, gyfeillgar ac agos-atoch
 • Gallu bod yn llysgennad ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell, a brwdfrydedd dros y gwasanaethau rydym yn eu cynnig
 • Person ymarferol, dibynadwy ac ymroddgar
 • Gallu cynnig oddeutu 2 awr o’ch amser i bob sesiwn
Gwirfoddolwr Amser Rhigwm

Beth fydd gwaith y gwirfoddolwr

 • Croesawu teuluoedd i’r llyfrgell
 • Canu caneuon a rhigymau mewn sesiwn strwythuredig
 • Helpu i baratoi’r gofod yn barod ar gyfer y sesiwn a thacluso ar y diwedd
 • Annog teuluoedd i ymuno â’r llyfrgell a benthyg llyfrau
 • Hyrwyddo Helfa Lyfrau Dechrau Da

Sgiliau a rhinweddau angenrheidiol

 • Eisiau datblygu neu’n meddu ar sgiliau i weithio gyda phlant dan 4
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Diddordeb mewn llyfrau a darllen
 • Personoliaeth glên, gyfeillgar ac agos-atoch
 • Gallu bod yn llysgennad ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell, a brwdfrydedd dros y gwasanaethau rydym yn eu cynnig
 • Person ymarferol, dibynadwy ac ymroddgar
 • Gallu cynnig oddeutu 2 awr o’ch amser i bob sesiwn, yn rheolaidd.
Gwirfoddolwyr Ifanc

Beth fydd gwaith y gwirfoddolwr

 • Helpu plant i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf
 • Helpu plant ddewis a dod o hyd i lyfrau
 • Helpu plant ddefnyddio gwefan Sialens Ddarllen yr Haf
 • Helpu plant a theuluoedd lawrlwytho ap Sialens Ddarllen yr Haf
 • Helpu gyda digwyddiadau a gweithgareddau
 • Defnyddio taflenni gweithgaredd a syniadau eraill i helpu plant rannu eu dewisiadau darllen gyda’u ffrindiau
 • Casglu data a darparu adborth ar gyfer gwerthuso
 • Helpu gyda gweithgareddau rheolaidd fel y Clybiau Lego
 • Cadw Llyfrgell y Plant yn daclus a helpu pobl ddefnyddio’r ciosg llyfrau hunanwasanaeth.

Sgiliau a rhinweddau angenrheidiol

 • Diddordeb mewn llyfrau a darllen
 • Personoliaeth glên, gyfeillgar ac agos-atoch
 • Gallu bod yn llysgennad ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell, a brwdfrydedd dros y gwasanaethau rydym yn eu cynnig
 • Person ymarferol, dibynadwy ac ymroddgar
 • Gallu gwirfoddoli yn rheolaidd

Sut i wirfoddoli

Os hoffech chi wirfoddoli mewn llyfrgell, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais a’i dychwelyd yn y post neu mewn e-bost at un o’n llyfrgelloedd. 

Lawrlwytho ffurflen gais i wirfoddoli mewn llyfrgell

Ar ôl gwneud cais i wirfoddoli

Byddwn yn ystyried eich profiad, faint ydych chi ar gael a ble rydych chi’n byw wrth gynnig swydd, a byddwn yn cysylltu i drefnu cyfweliad anffurfiol. Ni fyddwn yn gallu ymateb i bob cais.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am wirfoddoli mewn llyfrgell