Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Gwefan BETA

Rydym yn treialu ein gwefan newydd sbon – a hoffwn glywed eich barn.

Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc

Gwnewch atgyfeiriad ar gyfer Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych

Adborth ar Gynhadledd Amddiffyn Plant

Os ydych chi wedi mynychu Cynhadledd Amddiffyn Plant, hoffem gael eich barn er mwyn i ni fedru gwella ein gwasanaeth.

Plant, pobl ifanc a theuluoedd

Byddwn yn darparu ystod o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Adrodd plentyn mewn perygl Beth i’w wneud os byddwch chi’n bryderus am les neu ddiogelwch plentyn.

 

Cymorth i deuluoedd Beth allwch chi ei wneud, a sut allwn ni helpu, pan fydd pethau'n anodd adref.

 

Plant gydag anableddau Mae yna nifer o ffyrdd y gallwn gynorthwyo plant a phobl ifanc sydd ag anableddau.

.

 

Maethu a mabwysiadu Os oes arnoch chi eisiau rhoi cartref cariadus i blentyn neu berson ifanc, ystyriwch faethu neu fabwysiadu.

 

Plant sy'n derbyn gofalByddwn yn darparu gofal a llety i blant sydd wedi profi caledi eithriadol a chyffro.

 

Gwasanaeth IeuenctidMae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych yn cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, gan ddarparu ymyriadau cyffredinol ac wedi'u targedu.

.

Mwy...

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasolEiriolaethCyffuriau ac alcoholData perfformiad Gwasanaethau Plant a TheuluoeddGofalwyr ifancHawliau Plant CymruIechyd meddwlTaliadau uniongyrchol Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc  Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaeth Cymdeithasol Diogelu Gadael gofal