Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) ac sydd yng ngofal Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint yw Mr John Gittins LL.B (Anrhydedd) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd. 

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd. 

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi;

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Cliciwch ar ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys
Dydd Mawrth 26, Dydd Mercher 27, Dydd Iau 28, Dydd Gwener 29 Tachwedd, a Dydd Llun 2 Rhagfyr 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Luke Leon Morris Jones
 • Oed: 22
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 31.03.18
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Norma Dovey
 • Oed: 75
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 21.06.19

10.45am

 • Enw: George Leonard Painter
 • Oed: 92
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 25.06.19

11.30am

 • Enw: Clifford Parry
 • Oed: 85
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 10.07.19

12.15pm

 • Enw: James Benjamin Hughes
 • Oed: 26
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham 09.07.19

2pm

 • Enw: Marion Davies
 • Oed: 85
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham 02.07.19 

2.45pm

 • Enw: Margaret Ann Greenhalgh
 • Oed: 76
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 06.07.19

3.30pm

 • Enw: Selwyn Francis
 • Oed: 63
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Countess of Chester 04.07.19
Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2019

Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UP

9.30am

 • Enw: Deborah Louise Taylor-Lewis
 • Oed: 47
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Old Colwyn 16.03.19

10am

 • Enw: Sonia Ankers
 • Oed: 94
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 06.07.19

10.30am

 • Enw: David Owen
 • Oed: 34
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Abergele 15.07.19

11.15am

 • Enw: Thomas Robert Williams
 • Oed: 88
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llandudno 20.07.19

12.30pm

 • Enw: Eileen Clayton
 • Oed: 92
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llandudno Hospital 08.04.19
Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Patricia Miller
 • Oed: 64
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrecsam 09.06.19
Dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Sian Louise Day
 • Oed: 31
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Corwen 14.07.19

11.15am

 • Enw: Jason Wilson
 • Oed: 40
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrecsam 11.07.19

12 hanner dydd

 • Enw: Craig James Rowe
 • Oed: 28
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrecsam 23.07.19

2pm

 • Enw: Lucy Catherine Williams
 • Oed: 28
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Dinbych 21.07.19
Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

10am

 • Enw: Samantha Jane Brousas
 • Oed: 49
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 23.02.18

 

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.
Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:
Mr John Gittins
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi,
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk  
Ffôn: 01824 708 047