Cofrestru genedigaeth

Mae’n rhaid cofrestru genedigaeth eich plentyn yn y dosbarth lle cafodd ei eni o fewn 42 o ddyddiau i’r enedigaeth. 

Sut mae cofrestru genedigaeth?

Diweddaraf am coronafeirws

Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaethau nawr yn cael eu gohirio hyd nes y ceir rhybudd pellach.  Cynghorir cwsmeriaid y gallant bellach wneud cais am Fdd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Cost tystysgrif Geni

Mae tystysgrifau geni yn costio £11.

Pwy all gofrestru genedigaeth?

Gall un rhiant neu’r ddau gofrestru genedigaeth. Os bydd y rhieni wedi priodi ar adeg beichiogiad, gall un ai’r fam neu’r tad gofrestru manylion y ddau ohonyn nhw ar eu pen eu hun. Os na fydd y rhieni’n briod, gellir cynnwys y ddau set o fanylion os byddan nhw’n arwyddo’r gofrestr efo’i gilydd, un person yn darparu ffurflen datganiad o rieni wedi ei harwyddo gan y llall neu mae’r rhiant â gorchymyn llys yn rhoi cyfrifoldeb rhiant i’r tad. Os na fydd y fam wedi priodi â’r tad, gall gofrestru’r enedigaeth ar ei phen ei hun ac ni chynhwysir manylion y tad ar y dystysgrif. Mae’n bosib ychwanegu manylion y tad yn ddiweddarach drwy gwblhau ffurflen ailgofrestru, a dod i’r Swyddfa Gofrestru i ailgofrestru’r enedigaeth.

Gwybodaeth am dderbyn copi o dystysgrif