30 awr o ofal plant wedi ei ariannu i blant 3 a 4 oed

Gall rhieni a gofalwyr a gwarcheidwaid yn Sir Ddinbych wneud cais rwan am 30 awr o ofal plant wedi ei ariannu ar gyfer plant 3 a 4 oed. Dysgwch sut i weld os ydych yn gymwys a sut i wneud cais

fis-logo

Gofal plant & rhianta

O ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i faethu, mabwysiadu a mwy.
Darperir y wybodaeth hon gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RJ. Ffôn 01745 815891.

Ewch yn syth i...

 

Gofal plant ar gyfer rhieniChwilio am ofal plant yn Sir Ddinbych a chael help efo’r gost.

 

Gofal plant ar gyfer darparwyrGwybodaeth ynghlyn a sut i fod yn darparwr gofal plany yn Sir Ddinbych

 

30 awr o ofal plant wedi ei ariannu i blant 3 a 4 oed Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhieni sy’n gweithio yn gallu cael 30 awr o ofal plant wedi ei ariannu bob wythnos o fis Ionawr 2019 ymlaen trwy Gynnig Gofal Plant Cymru. Mwy...

.

 

Budd-daliadau, grantiau a chyngorGwybodaeth am y budd-daliadau a'r grantiau y gallech fod â hawl i'w cael yn ogystal â chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

 

Lles ar gyfer teuluoeddGwasanaethau iechyd, lles a chefnogi.

 

Addysg gynnar 10 awr o addysg wedi ei ariannu Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael 10 awr o addysg am ddim os ydynt yn mynychu cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.

.

Mwy...

Anghenion dysgu ychwanegol ac anableddauAsesiad digonolrwydd gofal plantCynllun Cyn Ysgol IachHelp gyda chostau gofal plantGrwpiau rhieni a phlant bachGweithgareddau a digwyddiadau Dechrau'n Deg Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Maethu a mabwysiadu Credyd Cynhwysol Lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar Cynllun Grant Cyfalaf Bach i Ddarparwyr Gofal Plant