Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi’i ariannu

Gall eich plentyn fod yn gymwys i gael 10 awr o addysg wedi’i ariannu yr wythnos, y tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Rhaid iddynt fynychu cylch chwarae neu Feithrinfa Ddydd sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a gyda'n rhaglen Addysg Gynnar. 

Diweddaraf am coronafeirws

Mae ein gweithwyr dechrau'n deg, addysg gynnar, teuluoedd cyswllt teulu a'r timau anghenion dysgu ychwanegol cyn-ysgol wedi cynhyrchu rhai syniadau gweithgaredd i gadw eich plant cyn-ysgol yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y gweithgareddau'n cael eu diweddaru bob pythefnos a byddant hefyd ar ein tudalen Facebook blynyddoedd cynnar Sir Ddinbych. Rydym yma i helpu. 

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Pwy sy'n gymwys?

Plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 1 Medi 2019 a 5 Ionawr 2020 sy’n gymwys i gael cyllid o fis Ionawr 2020 tan fis Gorffennaf 2020.

Mae plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 7 Ionawr 2020 a 20 Ebrill 2020 yn gymwys i gael cyllid o fis Ebrill 2020 tan fis Gorffennaf 2020.

Nid yw plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 20 Ebrill 2020 ac Awst 2020 yn gymwys i gael cyllid drwy’r cynllun hwn. 

Sut i wneud cais

I wneud cais am Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi’i ariannu, bydd angen i chi gael cadarnhad o le i’ch plentyn mewn lleoliad gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

Edrychwch pa leoliadau gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun
 • Borthyn Bunnies
 • Bumble Bees Playgroup
 • Busy Bods
 • Clever Clogs 
 • Cylch Chwarae Gellifor
 • Cylch Meithrin Aberclwyd
 • Cylch Meithrin Bodawen
 • Cylch Meithrin Clocaenog
 • Cylch Meithrin Dinbych Uchaf
 • Cylch Meithrin Henllan
 • Cylch Meithrin Llangollen
 • Cylch Meithrin Prion
 • Cylch Meithrin Pwllglas
 • Cylch Meithrin Rhuddlan
 • Cylch Meithrin Rhuthun
 • Cylch Meithrin Tremeirchion
 • Cylch Meithrin Ysgol Y Llys
 • Daisy Chains at Bodnant
 • Early Learners Day Nursery
 • Faenol Playgroup CIC
 • Fun Days
 • Giggles
 • Gofal plant Crist y Gair
 • Happy Days Nursery
 • Hiraddug Playgroup
 • Little Acorns
 • Llangollen Pre School Playgroup
 • Meithrinfa Ddydd Corwen
 • Miri Melyd
 • Miri Melyd at Clawdd Offa
 • Penmorfa Playmates Playgroup
 • Playdays Playgroup
 • Puddleducks Playgroup
 • Rhuddlan Playgroup
 • Snuggles Day Nursery
 • St Asaph Community Playgroup
 • The Mill Childcare Centre
 • Tiny Tots
 • Ysgol Betws GG
 • Ysgol Bro Cinmeirch
 • Ysgol Bro Dyfrdwy
 • Ysgol Bro Elwern
 • Ysgol Bro Famau
 • Ysgol Bryn Clwyd
 • Ysgol Caer Drewyn
 • Ysgol Cefn Meiriadog
 • Ysgol Dyffryn Ial
 • Ysgol Llanbedr (Munchkins)
 • Ysgol Pentrecelyn

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i’r lleoliad gofal plant o ddyddiad geni eich plentyn a ble’r ydych yn byw. 

Gwneud cais am Addysg Gynnar - 10 awr o addysg am ddim ar-lein

Sut mae'n gweithio?

Os byddwch yn gymwys, byddai’r arian yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar gyfer y tymor ar ôl trydydd pen-blwydd eich plentyn tan ddiwedd y flwyddyn academaidd honno. Ni ellir rhoi  arian ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol.

A yw arian yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer diwrnod llawn o ofal plant?

Na, mae'r cyllid yn darparu un sesiwn addysg bob dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn y bore neu'r prynhawn, yn debyg i feithrinfa ysgol. 

A yw arian yn gallu cael ei rannu rhwng lleoliadau? 

Na, bydd eich plentyn ond yn cael dyraniad o gyllid mewn un lleoliad.

Oes rhaid i fy mhlentyn fynychu bob dydd?

Nac oes, ond mae'n rhaid i bob lleoliad gynnig sesiynau o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae mynychu bob dydd yn cefnogi trosglwyddiad da i'r ysgol.

Os ydw i’n gymwys, a ydw i’n sicr o gael lle meithrin yn yr ysgol?

Na, bydd angen i chi wneud cais am le meithrin yn yr ysgol. Dewch i wybod pryd a sut i wneud cais am le meithrin yn yr ysgol.

Mwy o wybodaeth

Efallai bod gennych hawl i gymorth ariannol gydag addysg eich plentyn o’n hadran Grantiau a chyllid.