Casglu eitemau swmpus

Diweddaraf am coronafeirws

Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid-19 ac i sicrhau diogelwch ein gweithwyr, byddwn yn rhedeg gwasanaeth casglu eitemau swmpus llai na’r arfer a fydd yn casglu eitemau penodol yn unig.Gan fod hwn yn wasanaeth llai, efallai y bydd yn rhaid i chi aros hyd at 21 diwrnod am y casgliad.

Dyma enghreifftiau o’r eitemau y gall ein gwasanaeth eitemau swmpus eu casglu:

 • Fframiau gwely pren
 • Fframiau gwely metel
 • Eitemau trydanol gwyn (ac eithrio oergelloedd masnachol)
 • Eitemau trydanol y cartref
 • Dodrefn pren, plastig a metel

Dyma enghreifftiau o’r eitemau na fyddwn yn casglu (nid yw’r rhestr hon yn un gyflawn):

 • Matresi
 • Gwelyau difan
 • Soffa (defnydd a lledr)
 • Unrhyw ddodrefnyn gyda gorchudd defnydd neu ledr
 • Sbwriel mewn sachau    
 • Llenni a dodrefn meddal
 • Carpedi a matiau
 • Trampolinau

Gallwch gysylltu â’n Canolfan Alwadau ar 01824 706000 i archebu casgliad neu i holi a oes modd i ni gasglu eitem neu beidio.  

Bydd mwy o eitemau yn cael eu casglu pan fo’n ddiogel gwneud hynny. Diolch i chi am eich dealltwriaeth ac am weithio efo ni dan yr amgylchiadau hyn.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Rhowch pan fo’n bosibl

Os yw eich eitemau o ansawdd digon da mae’n bosibl yr hoffech ystyried eu rhoi yn hytrach i deulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen/grŵp cymunedol.

Sefydliad Prydeinig Y Galon

Gallwch adael eitemau yn siopau Sefydliad Prydeinig Y Galon a’r banciau cyfrannu neu drefnu casgliad am ddim o’ch cartref.

Gallwch ffonio 08442 248 9147 neu ymweld â www.bhf.org.uk i drefnu casgliad a chael mwy o wybodaeth am Sefydliad Prydeinig Y Galon.

Siopau Elusen

Mae llawer o siopau elusen yn derbyn rhoddion o ddodrefn cartref neu nwyddau trydanol y gallant eu hail-werthu. Gallwch ddod o hyd i siop elusen yn eich ardal chi sy'n ail-werthu amrywiaeth o nwyddau ar wefan y Gymdeithas Siopau Elusen.

Ewch i charityretail.org.uk i ddarganfod siop elusen.

Freecycle 

Grŵp nad yw’n gwneud elw sydd wedi ei seilio ar y we yw Freecycle ac mae'n galluogi trigolion i hysbysebu eu heitemau yn rhad ac am ddim. Mae grwpiau Freecycle yn paru pobl sydd â phethau maent am gael gwared arnynt gyda phobl all eu defnyddio.

Ewch i Freecycle.org i gofrestru a hysbysebu eitemau

Faint mae o’n ei gostio?

Gallwch ofyn am gasglu hyd at 6 eitem am £3 fesul eitem, gyda thâl gweinyddol o £8.

Costau casglu eitemau swmpus
 Nifer yr eitemau swmpus  Cyfanswm y gost gan gynnwys tâl gweinyddol
 1  £11.00
 2  £14.00
 3  £17.00
 4  £20.00
 5  £23.00
 6   £26.00

Ble i adael eich eitemau

Mae’n rhaid gadael pob eitem yn ffrynt yr eiddo mewn lle sy’n hawdd mynd iddo. Ni fydd ein timau sbwriel yn casglu eitem(au) o’r tu mewn i eiddo.

Beth fydd yn digwydd i’r eitemau swmpus y byddwch yn eu casglu?

Fe eir â’r eitemau a gesglir i Ddepo Ailgylchu CAD ar Stad Ddiwydiannol Colomendy ac fe gân nhw eu hailgylchu os byddan nhw’n addas.