Beth i’w roi ym mha fin?

Bin Olwyn Llwyd/Sach binc

Dylid rhoi unrhyw wastraff domestig na ellir ei ailgylchu yn eich bin olwyn llwyd neu’ch sach binc. 
Peidiwch â gadael unrhyw fag arall allan neu mi fyddan nhw’n cael eu cymryd. Ni ddosberthir rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn wastraff domestig; ewch i’r dudalen ailgylchu a gwaredu gwastraff i gael gwybodaeth ar sut i waredu’r rhain. 

Bin Olwyn Gwyrdd/Sach werdd

Mae’r gwastraff gardd canlynol i’w roi yn eich bin olwyn gwyrdd neu’ch sach werdd:

 • Toriadau gwair a thociadau gardd
 • Canghennau a brigau
 • Dail
 • Rhisgl
 • Blodau
 • Rhisgl pren
 • Planhigion

Dydyn ni ddim yn gwagio sachau gwyrdd na biniau gwyrdd sy’n cynnwys: pridd, sbwriel cyffredinol o’r cartref na chynnyrch bwyd 

Bin Olwyn Glas/Sach las

Os oes gennych chi fin glas, gallwch ei ddefnyddio ar gyfer ailgylchu’r eitemau canlynol:

 • Papur
 • Cardfwrdd
 • Cartonau diod e.e. Tetrapaks
 • Poteli a jariau gwydr
 • Poteli a chynwysyddion plastig
 • Tuniau, caniau ac aerosols

Golchwch neu fflatiwch nhw os yn bosib, os gwelwch yn dda. 
Dydyn ni ddim yn gwagio biniau glas na sachau glas sy’n cynnwys: bagiau/lapwyr plastig, cynnyrch bwyd, gwastraff gardd, gwydr ffenest, gwydr Pyrex neu lestri e.e. dysglau caserol, gwydrau gwin, polystyren etc

Cadi gwastraff bwyd oren

Mae eich gwastraff bwyd i’w roi yn y cadi gwastraff bwyd oren yn barod ar gyfer y casgliad wythnosol. Darperir cadi cegin llai i chi gasglu eich gwastraff bwyd bob dydd a’i drosglwyddo i’r cadi oren pan fydd hynny’n gyfleus. Gallai gostwng neu ailgylchu eich gwastraff bwyd arbed arian i chi. Dowch o hyd i wybodaeth i ostwng neu ailgylchu eich gwastraff bwyd

Gellir rhoi’r gwastraff bwyd canlynol yn y cadi oren:

 • Cynnyrch pob h.y. cacenni, grawnfwyd, bisgedi, crystiau bara, bara wedi llwydo
 • Cynnyrch mewn caniau/wedi’i bacio h.y. cnau, corbys, hadau
 • Gwastraff llysiau h.y. crwyn llysiau / llysiau sydd wedi mynd yn ddrwg
 • Bagiau te / Coffi mâl
 • Sbarion
 • Gwastraff ffrwythau h.y. crwyn, craidd afalau, plicion
 • Gwastraff cig Gwastraff Llaeth h.y. plisgyn ŵy

Tynnwch fwyd o’i ddeunydd pecynnu cyn ei waredu yn y cadi. Dim ond leiners a gyflenwir gan Gyngor Sir Ddinbych sydd i’w defnyddio ar gyfer y cadi cegin; os defnyddir unrhyw leiner arall ni chaiff eich gwastraff bwyd ei gasglu.
Sut i gael mwy o Fagiau Gwastraff Bwyd

Sach wen

Mae modd i gartrefi lle nad yw biniau olwyn yn addas neu gymunedau gwledig ailgylchu tuniau, caniau, poteli gwydr, cardbord a phapur drwy’r cynllun sachau gwynion.  

Gallwch ddefnyddio’r sach wen i ailgylchu’r eitemau canlynol:

 • Cardfwrdd
 • Papur
 • Tetrapaks
 • Poteli a chynwysyddion plastig
 • Poteli a jariau gwydr
 • Tuniau, caniau ac aerosols

Ni wnawn gasglu sachau glas neu wyn sy’n cynnwys: gwastraff gardd, bwyd / hylifau, lapwyr plastig e.e. seloffen, pacedi creision, bagiau siopa), clytiau, llwch o sugnwr llwch na thecstilau.