Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Cyflwynwyd Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus fel rhan o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Mae’r Gorchmynion hyn yn pennu ardal lle mae gweithgareddau yn cael eu cynnal sydd neu sy’n debygol o fod yn niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol. Mae’r Gorchmynion yn gosod amodau neu gyfyngiadau ar bobl sy'n defnyddio'r ardal honno.

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn Sir Ddinbych 2017
Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus - Y Rhyl
Gwarchodfa natur Maes Gwilym

O 15 Gorffennaf 2015 bydd Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yn dod i rym ar draws yr ardal fel a amlinellir yn Goch ar y map ynghlwm yng Ngwarchodfa Natur Maes Gwilym.

Bydd y Gorchymyn ar waith am gyfnod o dair blynedd o'r dyddiad dechrau.

I gael manylion llawn am y Gorchymyn defnyddiwch y ddolen isod. (Mae copi ar gael i'w weld yn swyddfeydd y Cyngor)

Cosb am dorri Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Mae unrhyw bersonau a geir yn euog o dorri'r gorchymyn yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy (gweler y gorchymyn i weld lefelau uchaf y ddirwy).

Yn dibynnu ar yr ymddygiad dan sylw, gallai'r swyddog gorfodi benderfynu mai rhybudd cosb benodedig i fynnu at £100.00 fyddai'r gosb fwyaf priodol.

Gall Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus gael eu gorfodi gan swyddogion yr heddlu, swyddogion diogelwch cymunedol yr heddlu ac unrhyw swyddogion a ddynodwyd gan Gyngor Sir Ddinbych.