Gwasanaethau brys

Achosion brys

Mewn achos brys, os oes bywyd rhywun yn y fantol neu os oes trosedd yn cael ei chyflawni, deialwch 999 bob tro. 

Cysylltu â ni

Gallwch ffonio’r ganolfan wasanaeth cwsmer ar 01824 706000 rhwng 8:30am a 5pm. Y tu allan i’r oriau arferol, ffoniwch 0300 123 30 68. 

Os oes arnoch chi angen siarad gyda gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd y tu allan i’r oriau swyddfa arferol, ffoniwch y Tîm ar Ddyletswydd mewn Argyfwng ar 0345 053 3116.

Achosion nad ydynt yn rai brys

Mae nifer o ffyrdd eraill i gysylltu â’r gwasanaethau brys mewn achosion nad ydynt yn rhai brys;

Heddlu Gogledd Cymru : 101 neu 0300 330 0101
Ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: 01745 535250
Ewch i wefan Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: 01745 532900
Ewch i wefan gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

Gwylwyr y Glannau Caergybi: 01407 762 051
Ewch i wefan Gwylwyr y Glannau Caergybi 

Ddigwyddiadau amgylcheddol

Rhowch wybod i ni am ddigwyddiadau amgylcheddol i Cyfoeth Naturiol Cymru gan ffonio 03000 65 3000 neu ar-lein.

Mwy am Cyfoeth Naturiol Cymru

Tudalennau cysylltiedig

Oedolion a'r henoed - Gallwch adrodd am amheuaeth o gam-drin oedolyn os ydych yn pryderu bod oedolyn mewn risg. 

Plant a phobl IfancDysgwch sut i adrodd am blentyn mewn risg os ydych yn pryderu am les neu ddiogelwch plentyn. 

AnifeiliaidDysgwch sut i adrodd am anifeiliaid sy’n cael eu cam-drin, eu hesgeuluso, eu niweidio neu rai sydd yn dioddef

Trwsio tai CyngorDysgwch sut i wneud cais i drwsio eiddo’r cyngor 

Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartrefDysgwch am y cymorth sydd ar gael ar gyfer pobl sy’n ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.