Trosedd carreg y drws a masnachwyr twyllodrus

Gall masnachwyr twyllodrus effeithio ar unrhyw un, ond yn aml bydd yr henoed a’r bobl sy’n agored i niwed yn cael eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus sy’n cynnig gwasanaethau gwella’r cartref.

Gall galwyr gynnig gwasanaethau fel glanhau ffenestri/cwterydd, atgyweiriadau i lwybrau a dreif, toi a gwaith adeiladu, garddio a chynnal coed. Fe fyddan nhw’n ymddangos yn unigolion hoffus a dymunol ond unwaith y byddan nhw’n dechrau ar y gwerthu caled fe fyddan nhw’n sydyn iawn yn troi’n benderfynol ac yn llawn perswâd. Fe fyddan nhw’n aml yn defnyddio dulliau dychryn am gwterydd sy’n gollwng ac yn achosi tamprwydd a gwreiddiau coed yn difrodi sylfeini ac mae’n hawdd iawn cael ei darbwyllo gan bobl felly.

Mae’n rhaid i fasnachwyr eich darparu â gwybodaeth benodol am eich hawliau pan fyddwch yn prynu nwyddau a gwasanaethau yn eich cartref eich hun. Gall hwn fod yn rhan o ddyfynbris neu anfoneb, ond mae’n rhaid ei roi i chi cyn dechrau ar y gwaith.

  • Mae’n rhaid iddyn nhw roi hysbysiad ysgrifenedig i chi’n esbonio fod gennych yr hawl i gyfnod o 14 diwrnod i newid eich meddwl, mae’n rhaid bod yna ddyddiad ar yr hysbysiad, mae’n rhaid iddo gynnwys enw a chyfeiriad y masnachwr ac mae’n rhaid iddo fod yn hawdd ei ddarllen.
  • Mae’n rhaid i’r ddogfen hefyd gynnwys slip datgysylltiol sef eich ffurflen ganslo. Gallwch lenwi hon a’i hanfon at y masnachwr i weithredu’r canslad.

Mae methu â darparu’r wybodaeth yma’n drosedd a gall olygu na ellid gorfodi’r contract yn eich erbyn chi. 

Sut allaf i adrodd masnachwr twyllodrus?

Gallwch adrodd masnachwr twyllodrus neu un y tybiwch iddo fod yn dwyllodrus drwy ffonio’r heddlu ar 101 neu os bydd masnachwr twyllodrus wedi cymryd arian gennych chi, mae yn eich cartref neu’n dal yn yr ardal leol, dylech ffonio 999. Hyd yn oed os bydd galwr diwahoddiad yn gadael carreg eich drws, nid yw hynny’n golygu na fydd yn targedu eraill felly peidiwch â bod ofn adrodd unrhyw un sy’n amheus yn eich tyb chi, i’r heddlu. 

Cyngor

Mae’n neges syml – “Os oes amheuaeth, cadwch nhw allan” a chofiwch na fydd galwyr dilys yn meindio aros tra byddwch chi’n gwirio eu gwybodaeth.
Gallwch gael gwybodaeth bellach drwy gysylltu ag aelod o’ch Tîm Plismona yn y Gymdogaeth neu drwy ymweld â gwefan Penaethiaid Safonau Masnach Cymru.