Llifogydd

Adrodd am lifogydd

Adrodd am lifogydd

Os ydych chi'n poeni am lifogydd yn eich ardal, galwch y Llinell Llifogydd ar 0345 988 1188.

Paratoi am lifogydd

Yn ystod llifogydd mae'n bosib na fydd gennych drydan, golau, gwres na llinell ffôn.  Mi fydd dilyn y camau hyn yn eich helpu i baratoi.  Nawr yw'r amser i feddwl amdani - peidiwch ag aros tan i lif ddigwydd.

  • Gwiriwch os ydych chi mewn ardal lle ceir perygl o lifogydd, drwy gael golwg ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.
  • Os yw eich cartref mewn ardal lle ceir perygl o lifogydd, mae modd i chi gofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd awtomatig.
  • Sicrhewch fod gennych yswiriant ddigonol.  Mae difrod llifogydd wedi'i gynnwys yn y rhan fwyaf o bolisïau yswiriant adeilad, ond gwiriwch eich yswiriant cartref a chynnwys.
  • Os ydych chi'n byw mewn ardal lle ceir perygl llifogydd, ystyriwch brynu bagiau tywod neu estyll i gadw dŵr rhag drysau neu friciau awyru.  Fel cyngor, nid ydym yn darparu bagiau tywod i anheddau unigol.
  • Paratowch gynllun llifogydd personol sy'n cynnwys gwybodaeth bwysig y byddai ei hangen arnoch pe bai eich cartref yn dioddef lleifogydd, megis rhifau polisi yswiriant, a manylion cyswllt pobl y gall fod angen cysylltu â nhw mewn argyfwng.  Cadwch eich cynllun llifogydd mewn ffolder gwrth-ddŵr a'i roi mewn man diogel sy'n hawdd ei gyrraedd.
  • Paratowch becyn llifogydd o bethau hanfodol y byddai eu hangen arnoch yn ystod llifogydd, neu rhag ofn bod rhaid ymgilio, gan gynnwys dillad gwrth-ddŵr cynnes ac unrhyw feddyginiaeth y byddech eu hangen.

Yn ystod llifogydd

Peidiwch â cheisio gyrru neu gerdded drwy lifddwr.  Gall chwe modfedd o ddŵr sy'n llifo'n gyflym eich taro oddi ar eich traed, ac mi fydd dwy droedfedd o ddŵr yn ddigon i'ch car arnofio.  Mae nifer o bethau ymarferol y mae modd i chi eu gwneud i helpu atal difrod i'ch cartref.

  • Diffoddwch eich cyflenwadau nwy, trydan a dŵr.
  • Plygiwch sinciau a rhowch bethau trwm arnynt i'w cadw i mewn; plygiwch bibellau dŵr i mewn â thyweli neu gadachau, a datgysylltwch unrhyw gyfarpar sy'n defnyddio dŵr, eich peiriant golchi, er enghraifft.  Mi fydd y camau hyn yn helpu rhwystro dŵr rhag ddod i mewn i'r eiddo.
  • Ceisiwch osgoi cyffwrdd llifddwr lle bo modd, gan mae'n bosib y bydd wedi'i halogi.
  • Peidiwch â gadael eich cartref neu fynd i mewn i lifddwr oni bai bod aelod o'r gwasanaethau brys yn dweud wrthych i wneud.
Gallwch ein dilyn ar Facebook a Twitter i gael diweddariadau yn ystod llifogydd.

Gallwch gael rhagor o gyngor ynglŷn â beth i'w wneud mewn llifogydd yma.

Ar ôl llifogydd

Peidiwch â mynd yn ôl i'ch tŷ tan i'r heddlu neu'r gwasanaethau brys ddweud wrthych ei fod yn ddiogel gwneud hynny.

Cysylltwch â'ch cwmni yswiriant cyn gynted  â phosib - mae gan lawer ohonynt linellau ffôn argyfwng 24 awr.  Gofynnwch iddynt faint o amser y bydd yn eu cymryd nhw i'ch gweld, a gwiriwch os oes ganddynt gwmni fydd yn glanhau eich ty, neu os bydd angen gwneud hynny eich hunain.

Mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael ar gael yn y canllaw hwn (ar gael yn Saesneg yn unig).