Cinio ysgol am ddim

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych yn darparu cinio ysgol. Mae cinio ysgol ysgolion cynradd â phris penodol ond mae ysgolion uwchradd â phrisiau gwahanol ar gyfer prydau bwyd gwahanol.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim?

Os ydych ar hyn o bryd yn cael prydau ysgol am ddim i'ch plentyn/plant, yn ystod y pandemig coronafeirws byddwn yn talu swm sy'n cyfateb i gost pryd ysgol am ddim eich plentyn i'ch cyfrif banc bob wythnos. Bydd angen i chi roi eich manylion banc i ni i wneud hyn.

Rhoi eich manylion banc i ni ar-lein ar gyfer taliadau prydau ysgol am ddim

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i hawlio prydau ysgol am ddim ond heb gyflwyno hawliad eto, cwblhewch y ffurflen prydau ysgol am ddim ar-lein.

Plant sy'n mynychu'r gweithwyr allweddol bydd gofal plant mewn ysgolion yn parhau i gael prydau ysgol pan fyddant yn mynychu.

Fe all eich plentyn chi gael cinio ysgol am ddim os ydych chi’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm 
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig 
  • Treth Credyd Plant (ond nid Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol - O 1 Ebrill 2019, i fod yn gymwys am brydau ysgol am ddim trwy dderbyn Credyd Cynhwysol, ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400.

Mwy o wybodaeth am y budd-daliadau hyn.

Nid oes modd i blentyn maeth dderbyn cinio ysgol am ddim. Mae rhieni maeth eisoes yn cael lwfans i edrych ar ôl y plentyn.

Sut ydw i’n hawlio cinio ysgol am ddim?

Dim ond i’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am ysgol eich plentyn y gellir cyflwyno cais am ginio ysgol am ddim.

Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol yn Sir Ddinbych, gallwch wneud cais ar-lein am ginio ysgol am ddim.

Os ydych yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd gan eich bod yn derbyn Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Credyd Gwarant Pensiwn neu Gysylltiedig ag Incwm, byddwch yn parhau i’w derbyn tan fis Rhagfyr 2023.

Bydd angen i chi roi gwybod i ni os yw eich plentyn yn gadael neu’n newid ysgol cyn hynny.

Dylech lenwi ffurflen gais prydau ysgol am ddim newydd os yw’ch plentyn wedi symud i ysgol arall yn Sir Ddinbych neu Cysylltwch â ni i ganslo cinio ysgol am ddim

Gwneud cais ar-lein am ginio ysgol am ddim (ar gyfer plentyn yn un o ysgolion Sir Ddinbych)

Gwybodaeth gan Awdurdodau Lleol eraill

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  • Cyngor Sir y Fflint
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam