Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Gwefan BETA

Rydym yn treialu ein gwefan newydd sbon – a hoffwn glywed eich barn.

Atal Troseddau ac achosion brys

O roi gwybod inni am drosedd i gyngor ar ddiogelwch, darganfyddwch mwy am atal troseddau a delio ag achosion brys yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am dywydd dros y GaeafY wybodaeth ddiweddaraf a gwasanaeth tywydd dros y Gaeaf.

 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol Rhowch wybod inni am ymddygiad sy’n achosi’r gymuned i deimlo’n anniogel.

 

Cyngor Diogelwch Darganfod mwy am yr hyn y gallwch ei wneud i leihau troseddau yn eich ardal.

.

 

Cyngor brys Gwybodaeth ar baratoi ar gyfer argyfwng, delio ag ef a’i oresgyn.

 

Gadael inni wybod am drosedd Sut i adael inni wybod am droseddau, achosion brys ac achosion nad ydynt yn rhai brys.

 

Gwasanaethau Brys Gwybodaeth am wasanaethau brys yn Sir Ddinbych.

.

 

Cam-drin Domestig Beth i’w wneud os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn dioddef o gam-drin domestig.

 

Cyngor i ddefnyddwyr Rhoi gwybod inni am fater Safonau Masnachu neu gael cyngor ar fasnachwyr ffug a nwyddau ffug.

 

Gorchymyn Diogelu Mannau CyhoeddusMae’r Gorchmynion hyn yn pennu ardal lle mae gweithgareddau yn cael eu cynnal sydd neu sy’n debygol o fod yn niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol.

.
twitter-flat

Cyngor Sir Ddinbych:

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru:

Heddlu Gogledd Cymru: