E-Ddysgu

 

Beth yw E-Ddysgu?

E-ddysgu yw unrhyw ffurf o ddysgu sy’n cael ei gynnal trwy gyfrwng cyfryngau electronig, ar y Rhyngrwyd fel rheol. Gall hyn fod ar fideo ar YouTube, darlithoedd sy’n cael eu ffrydio ar wefannau megis Ted.com, rhaglenni teledu neu ddysgu Modiwlaidd.

Manteision E-Ddysgu

Mae’n gost effeithiol ac yn arbed arian, trwy leihau’r amser rydych chi’n ei dreulio y tu allan i’r swyddfa, mae’n cael gwared ar gostau teithio a’r ffaith nad oes angen argraffu deunyddiau, mae dysgu ar-lein yn eich helpu i arbed arian ac yn cynyddu cynhyrchiant yn y gweithle.

Gallwch ddysgu bedair awr ar hugain y dydd, yn unrhyw le, pan fo’n gyfleus i chi, ar eich cyflymder chi, a lle bynnag y dewiswch chi. Caiff nifer o gyrsiau wyneb i wyneb eu cynnal yn ystod oriau gwaith arferol yn unig. Trwy adael i staff gwblhau’r cwrs ym mhle a phryd y maent yn dymuno, gallwch sicrhau fod amhariadau i amserlenni gwaith prysur yn prinhau.

Mae’n golygu bod tracio cynnydd y cwrs yn hawdd. Mae pob cwrs yn cofnodi defnyddwyr sydd yn rhyngweithio drwy’r safle, a gellir adrodd yn ôl ar hyn. Fel rhan o'ch cyfnod sefydlu bydd angen i chi gwblhau modiwlau E-ddysgu gorfodol. Gweler isod:

Sut i gael mynediad i'r wefan

Ewch i'r wefan E-Ddysgu (learning.wales.nhs.uk)

E-Ddysgu - Help

Canllaw - E-Ddysgu

Cyrsiau E-Ddysgu

Modiwlau GorfodolHyd
Ymsefydlu Corfforaethol (i weithwyr a gychwynodd ar ol Mehefin 2019 ac gweithwyr Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn unig) 30 munud
Côd Ymddygiad 10 munud
Trais yn erbyn Menywod 45 munud
Cydraddoldeb 30 munud
Ymwybythiaeth am Ddiogelu Plant ac Oedolion 30 munud
Diogelu Data 20 munud
Chwythu’r Chwiban 10 munud
Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg 20 munud
Ymwybyddiaeth i Ofalwyr 45 munud

Modiwlau (Nad ydynt yn orfodol)Hyd
Gwerthusiadau Perfformiad 10 munud
Llunio Rhestr Fer 10 munud
Caethwasiaeth Fodern 20 munud