Gwrthdaro cyflogaeth

 

Bwlio ac Aflonyddwch

Mae gan bawb hawl i gael eu trin â pharch ac urddas yn y gwaith. Nid yw bwlio ac aflonyddwch o unrhyw fath o fudd i neb ac ni fydd Cyngor Sir Ddinbych yn goddef ymddygiad o’r fath.

Proses ddisgyblu

Mae’r broses ddisgyblu wedi ei chynllunio i sicrhau ymdriniaeth deg a chyson pan fydd mater ymddygiad neu berfformiad yn codi.

Gweler hefyd:

Y broses achwyniad

Mae’r cyngor yn parchu hawl gweithwyr i godi unrhyw gwynion perthnasol sydd ganddynt ynghylch â’u gwaith. Os na ellir datrys problem gweithiwr yn anffurfiol, dylid defnyddio’r weithdrefn gwynion addas.

Gweler hefyd:

Gwrthdaro Buddiannau

Canllaw ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych ar wrthdaro buddiannau.

Gweler hefyd: