Setiau data

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud, ein prosesau gwneud penderfyniadau, a'r gwasanaethau a ddarparwn.  Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael, trwy gyhoeddi setiau data.  Mae'r rhain yn setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cyhoeddir y setiau data o dan y Drwydded Llywodraeth Agored oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ddata ynglŷn â Sir Ddinbych a chynghorau eraill ar:

Enw Disgrifiad Setiau data Diweddarwyd 
Bathodynnau Glas Bathodynnau Glas 2012 i 2019 XLS 24/3/2020
Canolfannau hamdden Lleoliad canolfannau hamdden Sir Ddinbych XLS 5/11/2019
Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd yn Sir Ddinbych.Mwy am angladdau Iechyd y Cyhoedd. XLS 17/2/2020
Cost llety mewn argyfwng Yr arian a wariwyd yn darparu llety mewn argyfwng ym mhob blwyddyn yn y pum mlynedd diwethaf. XLS 18/11/2019
Costau maethu Costau maethu 2019 XLS 6/2/19
Cwynion am Sŵn Set ddata cwynion am Sŵn 1 Ionawr 2018 i 31 Rhagfyr 2019 XLS  6/2/2020
Cynlluniau ffyrdd arfaethedig Cynlluniau Ffyrdd Arfaethedig XLS Ionawr 2020
Data cerbydau masnachol ysgafn Data cerbydau masnachol ysgafn XLS 23/12/2019
Data cynnal a chadw pontydd Data cynnal a chadw pontydd XLS 17/12/2019
Data rhyddid gwybodaeth / RGA Data Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (RGA) XLS  24/1/2019
Dileu swyddi Cyfanswm nifer y staff y cafodd eu swyddi eu dileu gan y cyngor ar gyfer pob un o’r blynyddoedd ariannol canlynol XLS 29/10/2019
Ffyrdd wedi'u mabwysiadu Mae ffordd wedi’i mabwysiadu yn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw ar draul y cyhoedd CSV
XLS
06/09/2019
Gwariant ar dyllau yn y ffordd Arian a wariwyd ar rrwsio tyllau yn y ffordd ym mhob un o’r 8 blynedd ddiwethaf XLS 8/11/2019
Mynwentydd Data mynwentydd, gan cynnwys: costau, claddedigaethau a chapasti XLS 13/1/2020
Ôl-ddyledion Treth y Cyngor Ôl-ddyledion Treth y Cyngor XLS 2/3/2020
Rhestr fflyd Rhestr fflyd Sir Ddinbych XLS 19/2/2020
Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion XLS 13/1/2020
Seilwaith beicio Gwariant seilwaith beicio XLS 25/3/2020
Tir Halogedig Cofrestr Tir Halogedig. Mwy am tir halogedig. PDF 1/1/2020
Toiledau cyhoeddus Lleoliad toiledau cyhoeddus yn Sir Ddinbych XLS 26/3/2020
Trwyddedau tacsi Trwyddedau tacsi XLS 6/2/2020
Ystadegau absenoldeb salwch Ystadegau Absenoldeb Salwch Cyngor Sir Ddinbych 2016-2019 XLS 10/09/2019