Ymgynghoriadau wedi cau

Mae ymgynghoriadau ar-lein yn Sir Ddinbych yn newid

Bydd ymgynghoriadau a gweithgareddau ymgysylltu yn ymddangos ar Borth Sgwrs y Sir

Ewch i’r Porth Sgwrs y Sir

Beth yw Sgwrs y Sir?

Sgwrs y Sir yw Arolwg Preswylwyr, ddwywaith y flwyddyn, lle gofynnwn i chi am eich teimladau am fyw yn Sir Ddinbych a pha welliannau sy’n bwysig i chi yn y dyfodol.

Beth yw Porth Sgwrs y Sir?

Bydd Porth Sgwrs y Sir yn ei gwneud hi’n haws i chi ddweud eich barn. Byddwn yn defnyddio Porth Sgwrs y Sir i ofyn am eich barn a rhoi’r cyfle i chi gymryd cymaint o ran â phosib. Mae esiamplau o beth allwch weld ar Borth Sgwrs y Sir yn cynnwys:

  • Ymgynghoriadau hysbysiad statudol
  • Syniadau prosiect neu gynigion
  • Arolygon, holiaduron ac arolygon barn

Cliciwch ar y penawdau isod i gael gwybodaeth am ganlyniadau ein ymgynghoriadau sydd bellach wedi cau.

Cynnig i agor ysgol Gatholig newydd ar gyfer disgyblion 3-16 oed yn y Rhyl

Rhwng 15 Chwefror a 30 Mawrth 2017, bu i ni ymgynghori ar y cynnig canlynol gan Gabinet o aelodau etholedig Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam;

Cyngor Sir Ddinbych i gau Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair (Ysgol Mair) ac Ysgol y Bendigaid Edward Jones ar 31 Awst 2019; Esgobaeth Wrecsam i sefydlu Ysgol Gatholig 3-16 newydd ar y safle newydd o 1 Medi 2019.

Diweddariad 4/1/18

Dechreuodd yr ymgynghoriad cyn cynllunio ar 23 Hydref a daeth i ben ar y 25 Tachwedd 2017. Caniataodd y broses hon i'r cyhoedd roi sylwadau ar gynlluniau a dyluniadau'r ysgol newydd. Cynhaliwyd hefyd ddau ddigwyddiad galw heibio agored yn y ddwy ysgol lle roedd y tîm dylunio ar gael i drafod agweddau manwl o'r cynlluniau.

Mae'r cais cynllunio llawn bellach wedi'i gyflwyno a gellir ei weld ar-lein gan ddefnyddio rhif cyfeirnod 45/2017/116.

Diweddariad 20/09/17

Penderfyniad

Ar 11 Medi 2017, cymeradwyodd Pennaeth Gwasanaethau Addysg a Phlant y cynnig i gau Ysgol Gynradd Santes Fair / Ysgol Mair a chau Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones yn Rhyl.

Mae Esgob Wrecsam hefyd wedi cymeradwyo’r cynnig cysylltiedig i sefydlu ysgol Gatholig newydd 3-16 yn y Rhyl.

Bu Pennaeth Gwasanaethau Addysg a Phlant ac Esgob Wrecsam yn ofalus y cynigion perthnasol yn unol â gofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Gallwch ddarllen y llythyr penderfyniad yma.

Diweddariad 20/6/2014
Hysbysiad Statudol 

Gellir gweld yr Hysbysiad Statudol ar gyfer y cynnig i Gyngor Sir Ddinbych gau Ysgol Mair/Ysgol Gynradd Gatholig Mair ac Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones ac i Esgobaeth Wrecsam sefydlu Ysgol Gatholig Gwirfoddol a Gynorthwyir, Cyfrwng Saesneg newydd yma.

Dylid anfon gwrthwynebiadau’n ysgrifenedig at Karen Evans, Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ, neu drwy anfon e-bost at moderneiddioaddysg@sirddinbych.gov.uk o fewn cyfnod o 28 niwrnod i ddyddiad cyhoeddi’r cynigion hyn, sef erbyn 17 Gorffennaf 2017 gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion. 

Diweddariad 14/6/2014

Mae canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol wedi'u nodi yn yr adroddiad ymgynghori. Mae fersiwn plant a phobl ifanc hefyd ar gael. 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad diweddar ar y cynnig uchod yn ogystal ag ymatebion Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam.

Diweddariad 3/4/2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach ar ben.

Bydd adroddiad yn cynnwys manylion yr ymgynghoriad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Sir Ddinbych ar 6 Mehefin 2017.

Dogfennau cysylltiedig

Rydym wedi cynhyrchu dogfen ymgynghori sy'n egluro'r rhesymau y tu ôl i'r cynnig. Mae copi o’r ddogfen hon i’w gweld drwy glicio yma.

Rydym wedi cynhyrchu fersiwn i blant o'r ddogfen ymgynghori, y gallwch ei darllen trwy glicio yma. Rydym hefyd wedi cynhyrchu fersiwn i bobl ifanc, y gallwch ei darllen drwy glicio yma.

Cliciwch yma i weld yr Asesiad Effaith Cymunedol, Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg.

Cliciwch y ddolen isod i ddarllen y cwestiynau cyffredin ynglyn a’r cynnig.

Premiwm Treth y Cyngor ar Gartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi

Bu i ni gynnal ymgynghoriad o 16 Tachwedd 2016 tan 14 Rhagfyr 2016 i gasglu safbwyntiau ar gyflwyno premiwm Treth y Cyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi.

Diolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgynghoriad hwn.

Gallwch weld canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol yn yr adroddiad ymgynghoriad

Diweddariad 9/1/18

Ar 5 Rhagfyr 2017, mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn, mi gytunwyd y dylid codi tal o 50% yn ychwanegol ar dreth y Cyngor ar eiddo gwag tymor hir a 50% ar ail-gartrefi. Y dyddiad ar gyfer cyflwyno’r newid ar gyfer eiddo gwag tymor hir yw Ebrill 1af 2-18 ac ail gartrefi ar Ebrill 1, 2019. 

Diweddariad 9/2/2017

Roedd y canlyniadau’n cefnogi datblygu adroddiad a gyflwynwyd gerbron y Cabinet mewn cyfarfod anffurfiol yn Ionawr 2017.

Gan na fyddai dyddiad gweithredu unrhyw newid i bolisi yn debygol o fod cyn Ebrill 2018, roedd cred y byddai’n fwy addas i’r Cyngor newydd benderfynu ar osod Premiymau Treth y Cyngor ar Gartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi ar ôl etholiadau lleol mis Mai 2017. Felly, bydd y penderfyniad yn cael ei gyflwyno gerbron y Cyngor newydd yn ystod hydref 2017 er mwyn iddyn nhw ei ystyried. Bydd gohirio’r mater yn golygu na fydd gan Gyngor Sir Ddinbych unrhyw newidiadau ar waith tan 1 Ebrill, ar y cynharaf

Bydd y cyhoedd yn cael gwybod am drafodaethau pellach ar yr eitem hon ar wefan Sir Ddinbych ac yn y Wasg leol.

Bydd mwy o ddiweddariadau i’w gweld pan fyddant ar gael.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Yn ystod Hydref 2016, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar fersiwn ddrafft o'r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017 - 2020. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 24 Hydref a 19 Rhagfyr, 2016.

Yn dilyn cwblhau’r cyfnod ymgynghori, bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, yn unol â gofynion Rheoliadau y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013.

Bydd y cynllun terfynol yn cael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2017 yn dilyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru.

Dyfodol gwasanaethau gofal mewnol

Daeth ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol gwasanaethau gofal mewnol Cyngor Sir Ddinbych i ben yn ffurfiol ar 24 Ionawr 2016. Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgynghoriad, boed hynny drwy ysgrifennu llythyr; llenwi'r ffurflen ymgynghori ar-lein; neu drwy fynd i un o'r 8 cyfarfod ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd ar draws y sir.

Mae swyddogion wedi dadansoddi'r holl ymatebion a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad ac wedi adrodd y wybodaeth hon i Aelod Etholedig gwreiddiol y Grŵp Tasg a Gorffen a ddatblygodd y cynigion. Roedd hyn yn cynnwys dadansoddi unrhyw gynigion amgen a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad i ystyried a ydynt yn gynaliadwy mewn perthynas â fforddiadwyedd a'u gallu i fodloni'r galw yn y dyfodol am wasanaethau modern sy'n hyrwyddo annibyniaeth. Mae'r grŵp hwn wedi paratoi adroddiad a gaiff ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu ar 12 Ebrill cyn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ar 24 Mai ar gyfer penderfynu pa un o'r opsiynau ar gyfer pob un o'r gwasanaethau a gaiff eu datblygu.

Defnyddiwch y linc isod er mwyn gweld y munudau or Cyfarfod y Cabinet ar y 24ain o Mai:

Cyfarfod y Cabinet - Dydd Mawrth 24ain Mai 2016 10.ooam

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Arfaethedig - Gwarchodfa Natur Maes Gwilym, Y Rhyl

Rhwng 22 Mai ac 17 Mehefin 2015 cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Arfaethedig mewn perthynas â Gwarchodfa Natur Maes Gwilym, Y Rhyl.

Roedd yr ymgynghoriad yn angenrheidiol er mwyn hysbysu unrhyw benderfyniad yn y dyfodol gan aelod arweiniol y cyngor ar gyfer Parth Cyhoeddus.

Ar 15 Gorffennaf 2015 ystyriodd yr aelod arweiniol yr ymatebion i'r ymgynghoriad a chymeradwyo gwneud gorchymyn gwarchod mannau cyhoeddus fel y cynigiwyd.

Cynnig i gau Ysgol Llanbedr a throsglwyddo disgyblion i Ysgol Borthyn - 2015

Yn ystod haf 2015, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol i'r cynnig i gau Ysgol Llanbedr. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 16 Mehefin a daeth i ben ar 28 Gorffennaf.

Y cynnig o dan ystyriaeth oedd i gau Ysgol Llanbedr ar 31 Awst 2016. Byddai'r disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis rhieni.

Gallwch weld canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol yn adroddiad yr ymgynghoriad. Mae fersiwn plant ar gael hefyd.

Gallwch weld gwybodaeth gefndirol ynglŷn â'r ymgynghoriad yn y ddogfen ymgynghori ffurfiol. Mae fersiwn plant o'r ddogfen hefyd ar gael. Gallwch weld sut y byddai'r newidiadau arfaethedig yn effeithio ar y gymuned a'r iaith Gynraeg yn yr Asesiad Effaith ar y Gymraeg a'r Gymuned.

Ar 10 Tachwedd 2015, cyhoeddwyd rhybudd statudol ynglŷn â'r cynnig hwn. Gallwch weld y Gallwch ddarllen y Rhybudd Statudol yma. Daeth y cyfnod rhybudd statudol i ben ar 7 Rhagfyr 2015.

Gallwch weld crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a wnaed o fewn y cyfnod gwrthwynebu (a heb eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig), ynghyd â sylwadau'r Cyngor yn yr adroddiad gwrthwynebiadau.

Penderfyniad Cabinet

Ar Dydd Mawrth 16 o Chwefror 2016, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych y cynnig i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd ar 31 Awst 2016 a throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn dibynnu ar ddewis y rhieni. Ystyriwyd y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol ac ymateb yr awdurdod lleol yn ofalus yn unol a gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Gallwch chi ddarllen y llythyr penderfyniad yma.

Gallwch chi ddarllen yr adroddiad gwrthwynebiadau yma.

Cynnig i agor Ysgol ardal newydd ar gyfer Llanfair DC a Phentrecelyn

Yn ystod Gwanwyn 2015, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol i'r cynnig i sefydlu ysgol ardal newydd ar gyfer ardal Llanfair/ Pentrecelyn gan Gyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Esgobaethol Addysg Llanelwy. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 3 Chwefror a daeth i ben ar 16 Mawrth 2015.

Y cynnig o dan ystyriaeth oedd i gau Ysgol Llanfair DC ac Ysgol Pentrecelyn ac i agor ysgol ardal newydd ar safleoedd presennol yr ysgolion. Yna byddwn yn gweithio ar gynlluniau i adeiladu ysgol newydd ar un safle.

Gallwch weld canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol yn adroddiad yr ymgynghoriad.

Gallwch weld gwybodaeth gefndirol ynglŷn â'r ymgynghoriad yn y ddogfen ymgynghori ffurfiol. Mae fersiwn plant o'r ddogfen hefyd ar gael. Gallwch weld sut y byddai’r newidiadau arfaethedig yn effeithio ar y gymuned a’r iaith Gymraeg yn yr Assesiad Effaith ar y Gymraeg a’r Gymuned.

Rhybudd statudol

Ar 18 Mehefin 2015, cyhoeddwyd rhybudd statudol ynglŷn â'r cynnig hwn. Gallwch ddarllen y Rhybudd Statudol yma.  Daeth y cyfnod rhybudd statudol i ben ar 15 Gorffennaf 2015.

Gallwch weld crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a wnaed o fewn y cyfnod gwrthwynebu (a heb eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig), ynghyd â sylwadau'r Cyngor a'r Esgobaeth, yn yr adroddiad gwrthwynebiadau.

Penderfyniad Cabinet

Ar Dydd Mawrth 27ain o Hydref 2015, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych y cynnig i gau Ysgol Llanfair DC and Ysgol Pentrecelyn ar 31ain o Awst 2017 ac i adael Esgobaeth Llanelwy agor Ysgol ardal newydd o 1af o Fedi 2017. Ystyriwyd y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol ac ymateb yr Awdurdod lleol ac Esgobaeth Llanelwy yn ofalus yn unol â gofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Gallwch chi ddarllen y llythyr penderfyniad yma.

Gallwch chi ddarllen yr adroddiad gwrthwynebiadau yma.

Galwyd y penderfyniad i mewn a cafodd ei adolygu ar yr 16eg o Dachwedd 2015 ym Mwyllgor Archwilio Cymunedau. Ar ôl ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd iddynt yn y cyfarfod, bu i aelodau’r pwyllgor gytuno y dylai’r penderfyniad sefyll gan nad oedd sail ddigonol i gyfiawnhau ei anfon yn ôl i’r Cabinet.

Cynnig i gau Ysgol Rhewl

Yn ystod gwanwyn 2015, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol i'r cynnig i gau Ysgol Rhewl.  Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 10 Chwefror a daeth i ben ar 23 Mawrth.

Y cynnig o dan ystyriaeth oedd i gau Ysgol Rhewl ar 31 Awst 2017.  Byddai'r disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Pen Barras neu Ysgol Stryd y Rhos i gyd-fynd ag agor adeiladau ysgol newydd.

Gallwch weld canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol yn adroddiad yr ymgynghoriad.

Gallwch weld gwybodaeth gefndirol ynglŷn â'r ymgynghoriad yn y ddogfen ymgynghori ffurfiol .  Mae fersiwn plant o'r ddogfen hefyd ar gael.  Cewch hefyd fwy o wybodaeth yn yr atodiad hwn a'r ddogfen hon.  Gallwch weld sut y byddai'r newidiadau arfaethedig yn effeithio ar y gymuned a'r iaith Gynraeg yn yr Asesiad Effaith ar y Gymraeg a'r Gymuned .

Rhybudd statudol

Ar 16 Mehefin 2015, cyhoeddwyd rhybudd statudol ynglŷn â'r cynnig hwn. Gallwch weld y Gallwch ddarllen y Rhybudd Statudol yma.  Daeth y cyfnod rhybudd statudol i ben ar 13 Gorffennaf 2015.

Penderfyniad Cabinet

Dydd Mawrth y 29ain o Medi 2015, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych y cynnig i gau Ysgol Rhewl. Ystyriwyd y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol ac ymatebion yr Awdurdod Lleol yn ofalus yn unol â gofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Gallwch chi ddarllen y llythyr penderfyniad yma.

Gallwch chi ddarllen yr adroddiad gwrthwynebiadau yma.

Polisi cludiant ysgol

Yn ystod haf 2014, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol i adolygiad o'r Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.  Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 11 Awst, a daeth i ben ar 12 Medi.

Roeddwn yn adolygu'r polisi oherwydd yr amgylchiadau ariannol anodd a wynebir gan y cyngor.  Er mwyn gwarchod gwasanaethau rheng flaen, mae ein haelodau etholedig wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodcaled ar wasanaethau dewisol, megis cludiant ysgol.

Darllennwch y Polisi Cludaint o'r Cartref i'r Ysgol yn llawn.

Cafodd y polisi drafft ei ystyried a'i fabwysiadu gan y Cabinet ar 30 Medi 2014, a bydd yn cael ei weithredu o fis Medi 2015.  Byddwn yn gweithio gyda rhieni disgyblion a all gael eu heffeithio gan y newidiadau er mwyn sicrhau trosglwyddiad llyfn i'r trefniadau newydd.

Cynnig i newid Ysgol Esgob Morgan i fod yn Ysgol Ffydd Wirfoddol a Reolir

Yn ystod hydref 2014, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol i'r cynnig i ailnodyddi Ysgol Gymuned Esgob Morgan yn Ysgol Ffydd Wirfoddol a Reolir.  Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 8 Medi a daeth i ben ar 21 hydref 2014.  Derbynniwyd 46 o ymatebion yn ystod y cyfnod hwn.

Y cynnig o dan ystyriaeth oedd i gau Ysgol Esgob Morgan ac i agor Ysgol Ffydd Wirfoddol a Reolir newydd ar safle presennol yr ysgol.

Gallwch weld canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol yn adroddiad yr ymgynghoriad.  Mae fersiwn i blant o'r adroddiad hefyd ar gael.

Gallwch weld gwybodaeth gefndirol  ynglŷn â'r ymgynghoriad yn y ddogfen ymgynghori ffurfiol. Mae  fersiwn plant o'r ddogfen hefyd ar gael.

 

Rhybudd statudol

Ar 13 Ionawr 2015, cyhoeddwyd Rhybudd Statudol ynglŷn â'r cynnig hwn.   Gallwch chi ddarllen y Rhybudd Statudol  yma.  Daeth y cyfnod rhybudd statudol i ben ar 9 Chwefror 2015.

 

Penderfyniad

Ar 31 Mawrth 2015, cymeradwyodd Pennaeth Cwsmeriaid a Chymorth Addysg y cynnig i gau Ysgol Esgob Morgan.

Ar yr un diwrnod, bu y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes yr Esgobaeth Anglicanaidd Llanelwy gymeradwyo sefydlu ysgol ffydd newydd a fydd yn cael ei hadnabod fel Ysgol Esgob Morgan a reolir yn wirfoddol.

Ystyriodd y Pennaeth Cwsmeriaid a Chymorth Addysg a'r Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes yn ofalus y cynigion perthnasol yn unol â gofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Gallwch ddarllen y llythyr penderfyniad yma.

Cynllun Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth Ychwanegol yn y Rhyl
Yn hydref 2014, cynhaliwyd ymgynghoriad ynghylch a ddylid cyflwyno Cynllun Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth Ychwanegol yn y Rhyl.

Cymeradwyodd Cabinet y cynnig ar 16 Rhagfyr, a bydd y cynllun yn dod i effaith ar 1 Ebrill 2015.  Bydd y cynllun yn para tan 31 Mawrth 2020, os na fydd wedi'i ddiddymu neu ei ymestyn cyn hynny.

Bydd y cynllun yn cynnwys eiddo yn ardal y Rhyl sy'n bodloni'r holl feini prawf yn un o'r categorïau hyn:

a) Unrhyw fath o Dŷ Amlfeddiannaeth a ddiffinnir gan Adran 254 o Ddeddf Tai 2004 nad yw'r cynllun trwyddedu gorfodol yn gymwys iddo, a feddiannir gan dri neu fwy o bobl sydd wedi'u rhannu'n ddwy aelwyd neu fwy.

b) Tai Amlfeddiannaeth a ddiffinnir o fewn cwmpas Adran 257 o Ddeddf Tai 2004; Tai Amlfeddiannaeth a grëwyd trwy addasu adeiladau'n fflatiau, ond nad ydynt yn cwrdd â Rheoliadau Adeiladu 1991 ac sydd heb eu gwella'n unol â'r safonau perthnasol ers hynny.

Cewch fwy o wybodaeth am y cynllun yn yr hysbysiad hwn.

Cewch fwy o fanylion am y newidiadau arfaethedig yn yr eitemau agenda a chofnodion ar gyfer cyfarfod y Cabinet ar 16 Rhagfyr.
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pythefnos adborth - Hydref 2014
Ym mis Hydref 2014, cynhaliwyd Pythefnos Adborth.  Gofynnwyd i bobl sy'n derbyn cymorth gan Wasanaethau Cymdeithasol i Oedolion i ddweud wrthym beth oedd eu barn am y gwasanaethau y maent yn eu derbyn.

Diolch yn fawr i bawb a rodd adborth i ni.  Bu i ni dderbyn llawer o ganmoliaeth am ein staff a'r cymorth a ddarparwn.  Rydych chi hefyd wedi dwued wrthym am y pethau nad ydym ni'n gwneud cystal.

Gallwch chi weld crynodeb o'r pethau rydych wedi dweud wrthym ni sydd angen eu gwella, ynghyd â'n hymateb ni, yma.
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pythefnos adborth - Mawrth 2014
Ym mis Mawrth 2014, cynhaliwyd Pythefnos Adborth.  Gofynnwyd i bobl sy'n derbyn cymorth gan Wasanaethau Cymdeithasol i Oedolion i ddweud wrthym beth oedd eu barn am y gwasanaethau y maent yn eu derbyn.

Diolch yn fawr i bawb a rodd adborth i ni.  Bu i ni dderbyn llawer o ganmoliaeth am ein staff a'r cymorth a ddarparwn.  Rydych chi hefyd wedi dwued wrthym am y pethau nad ydym ni'n gwneud cystal.

Gallwch chi weld crynodeb o'r pethau rydych wedi dweud wrthym ni sydd angen eu gwella, ynghyd â'n hymateb ni, yma.
Cynnig i gau Ysgol Llanbedr a throsglwyddo disgyblion i Ysgol Borthyn - 2013

Yn ystod hydref 2013, cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori ffurfiol ynghylch y cynnig i gau Ysgol Llanbedr ar 31 Awst 2014 a throsglwyddo disgyblion presennol i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis y rhieni. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ffurfiol rhwng 11 Tachwedd a 23 Rhagfyr 2013, a derbynniwyd 50 o ymatebion yn ystod y cyfnod hwn.

Gallwch weld canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol yn yr adroddiad ymgynghoriad .  Gallwch lawrlwytho fersiwn i blant o'r adroddiad yma ac yma.  Gallwch lawrlwytho ymateb Estyn, ynghyd a gohebiaeth yr ydym a caniatad i'w gyhoeddi, a'r holl atodiadau y cyfeirir atynt yn yr adroddiad, yn y ffeil zip yma.

Gallwch weld gwybodaeth gefndirol ynglŷn â'r ymgynghoriad yn y ddogfen ymgynghori ffurfiol .  Mae fersiwn i blant o'r ddogfen hefyd ar gael. 

Rhybudd statudol

Ar 29ain Ionawr 2014, cyhoeddwyd Rhybudd Statudol ynglŷn â'r cynnig hwn.   Gallwch chi ddarllen y Rhybudd Statudol yma . Daeth y cyfnod rhybudd statudol i ben ar 25ain Chwefror 2014.

Penderfyniad Cabinet

Ar 28ain Mawrth 2014 cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych y cynnig i gau Ysgol Llanbedr ar 31ain Awst 2014 a throsglwyddo disgyblion presennol i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis y rhieni. Ystyriwyd y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol ac ymatebion yr Awdurdod Lleol yn ofalus, yn unol â gofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Gallwch chi ddarllen y llythyr penderfyniad yma .

Gallwch chi ddarllen yr adroddiad gwrthwynebiadau yma .

Penderfyniad Gweinidog Addysg a Sgiliau

Cafodd y penderfyniad i gau Ysgol Llanbedr DC ei gyfeirio at y Gweinidog Addysg a Sgiliau ar 16 mis Ebrill 2014.

Cyhoeddwyd penderfyniad gan y Gweinidog ar 27 Ionawr 2015.

Gallwch ddarllen y llythyr penderfyniad yma (Yn Saesneg yn unig)

Gallwch ddarganfod mwy am pam yr ydym yn adolygu darpariaeth ysgolion yn Sir Ddinbych yma.

Cynnig i sefydlu ysgol ardal newydd i ddisodli Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog

Yn ystod hydref 2013, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol i'r cynnig i sefydlu ysgol ardal newydd ar gyfer ardal Clocaenog / Cyffylliog.  Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 9 Medi a daeth i ben ar 22 Hydref 2013.  Derbynniwyd 60 o ymatebion yn ystod y cyfnod hwn.

Y cynnig o dan ystyriaeth ydi i gau Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog ac i agor ysgol ardal newydd ar safleoedd presennol yr ysgolion.  Yna byddwn yn gweithio ar gynlluniau i adeiladu ysgol newydd ar un safle.

Gallwch weld canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol yn adroddiad yr ymgynghoriad.  Mae fersiwn i blant o'r adroddiad hefyd ar gael.  Gallwch lawrlwytho ymateb Estyn ynghyd a gohebiaeth yr ydym a caniatad i'w gyhoeddi, a'r holl atodiadau y cyfeirir atynt yn yr adroddiad yn y ffeil zip yma.

Gallwch weld gwybodaeth gefndirol ynglŷn â'r ymgynghoriad yn y ddogfen ymgynghori ffurfiol.  Mae fersiwn plant o'r ddogfen hefyd ar gael. 

Rhybudd Statudol

Ar 7fed Ionawr 2014, cyhoeddwyd Rhybudd Statudol ynglŷn â'r cynnig hwn.  Gallwch chi ddarllen y Rhybydd Statudol yma. Daeth y cyfnod rhybudd statudol i ben ar y 3ydd o Chwefror 2014.    

Penderfyniad Cabinet

Dydd Mawrth y 18fed o Chwefror 2014, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych y cynnig i gau Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog ac i sefydlu ysgol ardal newydd.  Ystyriwyd y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol ac ymatebion yr Awdurdod Lleol yn ofalus yn unol â gofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Gallwch chi ddarllen y llythyr penderfyniad yma.

Gallwch chi ddarllen yr adroddiad gwrthwynebiadau yma.

Gweithrediad

Yn dilyn uno Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog , agorwyd drysau Ysgol Carreg Emlyn am y tro cyntaf i ddisgyblion ar y 3ydd o Fedi 2014.

Gallwch ddarganfod mwy am pam yr ydym yn adolygu darpariaeth ysgolion yn Sir Ddinbych yma.

Cynnig i greu ysgol ffydd newydd ar gyfer Gogledd Sir Ddinbych

Yn ystod haf 2013, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i greu ysgol ffydd newydd ar gyfer Gogledd Sir Ddinbych. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar yr 2il o Fehefin a daeth i ben ar y 22ain o Orffennaf 2013, ac fe dderbyniwyd dros 1,200 o ymatebion. 

Y cynnig a gafodd ei ystyried oedd cau Ysgol Santes Ffraid ac Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones ac i agor un ysgol ffydd newydd ar y cyd ar gyfer gogledd Sir Ddinbych ar y safleoedd presennol yr ysgolion. Yna byddai’r cyd-hyrwyddwyr ( Cyngor Sir Ddinbych, Esgobaeth yr Eglwys Gatholig Wrecsam ac Esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru Llanelwy)  yn ystyried adeiladu newydd ar un safle yn dilyn ymgynghoriad pellach.

Gallwch weld darganfyddiadau’r ymgynghoriad ffurfiol yn adroddiad yr ymgynghoriad.   Mae'r adroddiad hefyd ar gael fel fersiwn plant a phobl ifanc.  Gallwch chi lawrlwytho ymateb Estyn, gohebiaeth y mae gennym  ganiatâd i'w gyhoeddi, a dogfen dystiolaeth Santes Ffraid, y cyfeirir atynt yn adroddiad yr ymgynghoriad, yma .

Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am gefndir yr ymgynghoriad yn y ddogfen ymgynghori.  Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael  fel fersiwn plant ac fel fersiwn  ar gyfer pobol ifanc .

Gallwch ddarganfod mwy am pam yr ydym yn adolygu darpariaeth ysgolion yn Sir Ddinbych yma.