Gwneud cwyn am y cyngor

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Cyn i chi ddechrau

Bwriedir Eich Llais ar gyfer cwynion am faterion penodol yn unig. Nid yw ar gyfer ceisiadau unigryw am wasanaethau. Gyda cheisiadau am wasanaethau’n gyffredinol, rhowch gynnig ar gasgliadau bin a fethwyd, adrodd twll yn y ffordd, rhoi gwybod am fater cŵn neu ymholiadau cyffredinol.

Mae gwahanol ffyrdd o wneud cwyn, yn dibynnu ar destun eich cwyn.  Ar gyfer mathau eraill o gwynion, dilynwch y dolenni isod:

Cwynion am y gwasanaethau cymdeithasol

Sut i wneud cwyn am y gwasanaethau cymdeithasol.

Cwynion am gynghorwyr

Sut i wneud cwyn am gynghorwyr.

Cwynion am ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Cwynion am wasanaethau eraill

Gwneud cwyn am wasanaeth arall ar-lein

  • Ein ffonio ni ar 01824 706000 
  • Ysgrifennu atom ni yn: Eich Llais, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ 
  • Dweud wrth aelod o’r staff mewn Siop Un Alwad

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Os ydych wedi gwneud cwyn am wasanaeth arall, dyma’r camau y byddwn yn eu dilyn: 

Cam 1 Anffurfiol Os oes modd, credwn mai’r peth gorau yw delio â’r mater ar unwaith, yn hytrach na cheisio eu datrys yn hwyrach ymlaen. Os oes gennych bryderon, rhowch wybod i’r person rydych yn delio â nhw a byddant yn ceisio eu datrys ar unwaith.

Os ydych chi'n teimlo bod angen cwyno wrth aelod gwahanol o staff, neu swyddog uwch, mae llai o siawns y bydd y gŵyn yn cael ei datrys ar unwaith, gan y bydd angen amser arnynt i ymchwilio.

Os ydych yn cwyno wrth aelod o staff ac nad oes modd ateb eich cwyn yn syth neu mewn cyfnod byr o amser, bydd yn cael ei atgyfeirio at swyddog o’r gwasanaeth er mwyn iddynt gael ymchwilio. Cewch wybod wrth wneud y gŵyn os mai dyma fydd yn digwydd a beth fydd yn digwydd nesaf.

Byddwn yn ceisio ymateb i’ch cwyn o fewn 10 diwrnod gwaith, ond os na allwn byddwn yn cysylltu â chi i’ch hysbysu pam a faint o amser fydd ei angen arnom i ymateb.

 

Cam 2 Ffurfiol Os ydych chi'n anfodlon ar yr ymateb cam 1, gallwch gyfeirio'ch cwyn ymlaen i gam 2. Cysylltwch â ni o fewn 28 diwrnod o dderbyn eich ymateb cam 1. Byddwn yn gofyn i aelod gwahanol o staff ymchwilio i'r broblem.

Gall y cam hwn gymryd mwy o amser gan fod angen ymchwiliad manylach, gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith. Os byddwn angen mwy o amser byddwn yn cysylltu â chi i ddweud pam a phryd yr ydym yn bwriadu ymateb.

Pan fyddwn wedi gorffen ein hymchwiliad byddwn yn cysylltu â chi i rannu ein canfyddiadau a dweud wrthych pa gamau y bwriadwn eu cymryd.

Dyma gam olaf ein proses gwynion. Os nad ydym yn gallu datrys eich cwyn, efallai byddwch am gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

* Gall cwynion o natur gymhleth neu ddifrifol gael eu hystyried yng ngham 2 o'r cychwyn cyntaf.

Os na fyddwn ni’n datrys eich cwyn yn llwyddiannus, fe allwch wneud cwyn i Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r Ombwdsman yn annibynnol o gyrff y llywodraeth, ac mae’n gallu ymchwilio eich cwyn os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn annheg. Cewch fanylion ar sut i gysylltu â’r Ombwsman ar eu gwefan.

Help i wneud cwyn

Os hoffech gael help i wneud eich cwyn, rhowch wybod i ni. Gall ein staff eich helpu chi. Os byddai’n well gennych gael help gan rywun sydd ddim yn gweithio i’r cyngor, gallwch gysylltu â Chwynion Cymru i gael cyngor annibynnol a diduedd.

Parthau Gwefan

Cysylltwch â ni ar-lein ar gyfer unrhyw ymholiadau parthau gwefan sy'n gysylltiedig ag enw sydd gennych.

Os ydych am wneud cwyn ynghylch y defnydd o enwau parthau gwefan, gan gynnwys achosion o gam-drin enw parth, llenwch ein ffurflen gwyno ar-lein. Dylech gael ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn fodlon gyda’n hymateb i'ch cwyn yn y lle cyntaf, gallwch ofyn i uwch swyddog ymchwilio, fel rhan o'n proses gwyno safonol.