Canmoliaethau ac adborth

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Rydyn ni am i chi ddweud wrthon ni am y pethau bach sy’n dân ar eich croen ynglŷn â’r ffordd rydyn ni’n gweithio, y pethau sy’n gwneud i chi feddwl ‘oni fyddai hi’n well gwneud hynny fel hyn?’

Os oes gennych syniad ynglŷn â sut y gallem wneud rhywbeth yn wahanol, mae arnom eisiau gwybod amdano.

Cofiwch, os na ddwedwch chi wrthon ni amdano fo, allwn ni ddim gwneud unrhyw beth ynglŷn ag o.

Gallwch hefyd roi gwybod i ni am rywbeth rydym wedi ei wneud yn dda, drwy ein canmol.

Rhowch adborth i ni ar-lein 

  • Ffoniwch ni ar 01824 706101 
  • Ysgrifennch atom: Eich Llais, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun LL15 1YN 
  • Dywedwch wrth aelod o staff mewn Siop Un Alwad

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os byddwch chi’n gwneud awgrymiad neu sylw, fe edrychwn ni arno a gweld a allem ddefnyddio eich syniadau i wella, er mwyn gallu cyflenwi gwasanaethau gwell.

Os byddwch yn ein canmol, byddwn yn trosglwyddo’ch sylwadau I’r staff perthnasol.

Os byddwch am wneud cwyn ynglŷn â mater penodol, gweler ein tudalen cwynion.