Gwell Busnes i Bawb

Fel rhan o waith y cyngor ar ddatblygu'r economi leol mae ein prosiect Gwell Busnes i Bawb (BBfA) ar gyfer dod â busnesau a rheoleiddwyr i wella sut y mae rheoleiddio lleol yn cael ei gyflwyno a'i dderbyn. Mae'n golygu creu partneriaethau lleol i nodi'r materion sy'n wynebu busnesau lleol a siapio'r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth effeithiol iddynt.

Hyrwyddwyr busnes

Mae gwasanaethau rheoleiddio yn chwarae rôl bwysig o ran cefnogi busnesau. Gall y gefnogaeth hon roi mantais economaidd i fusnesau, hyder i dyfu a ffynnu a sicrwydd eu bod yn bodloni gofynion statudol. Rydym yn cefnogi cannoedd o fusnesau bob blwyddyn, ond dyma rai fideos astudiaeth achos o fusnesau sydd wedi cael ein cefnogaeth a sut y maent yn credu bod y gefnogaeth hon wedi’u helpu.


Samirah Spice

Chilly Cow Ice Cream | Gwefan


Authentic Thai Cuisine


Patchwork Pate | Gwefan


Bara Henllan | Gwefan


Rhug Estate | Gwefan

Mae Gwell Busnes i Bawb yn ymwneud â chael gwared ar y rhwystrau rheoleiddio i dyfu - a chodi cystadleurwydd economaidd Sir Ddinbych.

Mae'n bartneriaeth leol rhwng busnesau a rheoleiddwyr.

Gall ydymffurfio â rheoliadau helpu eich busnes:

 • ddarparu safon uchel a chystadleuol o gynnyrch y mae cwsmeriaid yn ymddiried ynddynt;
 • helpu i ddiogelu eich busnes rhag atebolrwydd;
 • tynnu sylw at unrhyw ddefnydd aneffeithlon o adnoddau.

Mae Gwell Busnes i Bawb hefyd yn darparu eich busnes gyda phwynt mynediad syml, unigol at gyngor am ddim ar reoliadau busnes gan y rhai yn y sefyllfa orau i'ch cefnogi chi - y rheoleiddwyr eu hunain.

Gallwn ddarparu atebion i ymholiadau yn ymwneud â:

Rheoli adeiladu 01824 706717 Cysylltwch â ni ar-lein
Diogelwch bwyd 01824 706405 Cysylltwch â ni ar-lein
Iechyd a diogelwch 01824 706405 Cysylltwch â ni ar-lein
Trwyddedu 01824 706342 Cysylltwch â ni ar-lein
Cynllunio 01824 706727 Cysylltwch â ni ar-lein
Llygredd 01824 706080 Cysylltwch â ni ar-lein
Gwastraff masnachol 01824 706000 Cysylltwch â ni ar-lein
Safonau masnach 01824 706057 Cysylltwch â ni ar-lein
Gorfodaeth Tai 01824 706389 Cysylltwch â ni ar-lein

Pa sefydliadau sy'n cyfranogi?

Mae'r cynllun yn cael ei gefnogi gan:

Beth i'w ddisgwyl pan fyddwn yn ymweld â'ch busnes

Pwrpas archwiliad neu ymweliad â busnes a gychwynnwyd gan y gwasanaeth, yw gwirio cydymffurfiaeth ag iechyd yr amgylchedd, safonau masnach neu gyfraith drwyddedu. Os caiff gwasanaeth archwilio ei gyflwyno'n dda, gall fod yn ddefnyddiol ac ymarferol o ran cynorthwyo eich busnes i gydymffurfio â'r gyfraith, heb roi beichiau diangen ar fusnes. Rydym yn deall bod y rhan fwyaf o fusnesau yn Sir Ddinbych yn fentrau gonest, dilys sy'n gweithredu o fewn y gyfraith.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda busnesau cydymffurfiol i sicrhau twf economaidd ac i annog busnesau nad ydynt yn cydymffurfio i ddeall a bodloni gofynion rheoliadol.

Gwneud Archwilio'n Syml.

Beth y gallwch ei ddisgwyl gennym

Yn ein holl drafodion â busnesau mae hawl gennych ddisgwyl i'n staff:

 • Ddilyn ein safonau gwasanaeth cyffredinol;
 • Dweud eu henwau a chynhyrchu prawf o bwy ydynt os gofynnir am hynny;
 • Darparu pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw drafodion pellach;
 • Rhoi cyngor clir a syml
 • Lle caiff offer neu ddogfennau eu cadw neu eu hatafaelu, rhoi rhestr i chi o'r eitemau hynny;
 • Cadarnhau cyngor yn ysgrifenedig ar gais, gan esbonio pam mae angen cymryd camau a'r amserlen ar gyfer cwblhau;
 • Ystyried a lleihau effaith yr ymweliad ar gwsmeriaid eich staff;
 • Gwahaniaethu'n glir rhwng yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud i gydymffurfio â'r gyfraith a'r hyn a argymhellir fel arfer gorau;
 • Lleihau cost cydymffurfio trwy fynnu camau cymesur, sy’n seiliedig ar risg;
 • Rhoi amser rhesymol i gydymffurfio (oni bai bod gweithredu ar unwaith yn angenrheidiol i gael gwared ar risg i iechyd cyhoeddus neu risg o anaf difrifol);
 • Rhoi gwybod i chi os yw'r mater yn cael ei adrodd ar gyfer achosion cyfreithiol;
 • Eich hysbysu o'r weithdrefn ar gyfer gwneud cwyn;
 • Cynnal cyfrinachedd (yn amodol ar gyfnewid gwybodaeth yn unol â phrotocolau rhannu data).
Dweud eich dweud

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella ein gwasanaethau.

Os ydych yn teimlo nad ydych wedi derbyn safon y gwasanaeth roeddech yn ei disgwyl, gallwch gysylltu â ni i wneud cwyn neu i drafod eich pryderon, neu efallai y byddwch am roi gwybod i ni ein bod yn gwneud gwaith da. Mae mwy o wybodaeth am sut i wneud cwyn neu ganmoliaeth yma.

Gorfodir

Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn dilyn egwyddorion ac amcanion y polisi gorfodi Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.

Mae ein holl weithgareddau gorfodi yn seiliedig ar risg ac yn gymesur.

Mae pob un o'n swyddogion yn gymwys.

Mae dull dan arweiniad gwybodaeth yn cael ei fabwysiadu i sicrhau ein bod yn targedu’r busnesau hynny sy'n peri'r risg fwyaf neu’n fwy tebygol o fod yn methu â chydymffurfio â'r gyfraith. Rydym yn ymweld â sefydliadau bwyd yn unol â'r cod ymarfer cyfraith bwyd cenedlaethol a gweithleoedd eraill yn unol â chod cenedlaethol a chanllawiau cynllunio â blaenoriaeth, a gynhyrchwyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Bydd camau gorfodi dim ond yn cael eu hystyried os yw'n briodol ac yn gymesur. Bydd pob penderfyniad gorfodi yn cael ei wneud yn unol â'n polisi.

Ffioedd a thaliadau

Mae gennym nifer o ffioedd a thaliadau yn ymwneud â'r gwasanaethau a ddarperir gennym ni.

Pecyn cyngor i fusnesau newydd

Edrychwch ar y pecyn cyngor gan ein gwasanaethau rheoleiddio.

Lawrlwythwch ein pecyn cyngor

Mae'n rhoi arweiniad cychwynnol ar ofynion rheoleiddio ar gyfer busnesau newydd a busnesau sy’n ehangu - ac yn hwb i’r cyfeiriad cywir ar gyfer help a chyngor pellach.