Disgowntiau ac eithriadau

Fe allasech fod yn gymwys i gael rhyddhad rhag ardreth. Fe gyfrifir y rhan fwyaf o ostyngiadau ardrethi busnes yn awtomatig. Mae’r gostyngiadau sydd ar gael wedi eu rhestru isod.

Rhyddhad ardrethi busnesau bach

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y cynllun presennol felly bydd Busnesau gyda Gwerth Ardrethol llai na £6,000 yn derbyn 100% o ostyngiad a bydd busnesau sydd â gwerth ardrethol o £6,000 i £12,000 yn derbyn gostyngiad sy'n lleihau. Ni fydd busnesau â Gwerth Ardrethol sy'n fwy na £12,000 yn derbyn unrhyw ostyngiad. Mae meini prawf cymhwyso, fel y nodwyd gan Gynulliad Cymru. Mae’r rheolau fel a ganlyn:

 • Mae'n rhaid i'r eiddo fod wedi'i feddiannu ar adeg hawlio'r gostyngiad
 • Nid yw Cyrff y Sector Cyhoeddus megis y Cyngor yn gymwys ar gyfer gostyngiad
 • Nid yw trethdalwyr sy'n derbyn Rhyddhad Elusennol Gorfodol yn gymwys ar gyfer gostyngiad
 • Nid yw dosbarthiadau penodol o eiddo megis Meysydd Parcio, Hawliau Hysbysebu a mastiau Cyfathrebu Ffôn yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Ar gyfer busnesau sydd eisoes yn derbyn y gostyngiad hwn nid oes angen ail-ymgeisio gan y bydd y swm newydd yn cael ei gyfrifo'n awtomatig. Fodd bynnag, efallai y  bydd rhai eiddo yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn awr ac os ydych chi eisiau i ni adolygu eich achos cysylltwch â ni ar : ardrethibusnes@sirddinbych.gov.uk / Ffôn 01824 706000 

Gostyngiad Trosiannol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun i gynorthwyo i ddiogelu busnesau bach rhag effaith yr ailbrisiad, gan gyfyngu'r cynnydd yn y symiau sy'n daladwy ar gyfer 2017/18 a blynyddoedd y dyfodol. Mae'r cynllun wedi'i ddylunio fel a ganlyn.

 • Mae'r cyfyngiad ar gynnydd yn y bil ardrethi o 2016/17 i 2017/18 wedi'i gapio yn 25% dros £100
 • Ni fydd unrhyw gynnydd mewn ardrethi taladwy hyd at £100 yn derbyn gostyngiad trosiannol.
 • Mae'r gostyngiad trosiannol yn gysylltiedig â'r cyfrif fel y bo ar 1 Ebrill 2017 felly bydd unrhyw newid mewn atebolrwydd e.e. newid mewn meddiannaeth yn terfynu'r gostyngiad o ddyddiad y newid

Mae'r meini prawf cymhwyso fel a ganlyn:

 • Mae'n rhaid i'r Eiddo dderbyn Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ar 31 Mawrth 2017 (gweler yr adran uchod ar Ostyngiad Ardrethi Busnesau Bach)
 • Mae'n rhaid i'r Trethdalwr fod wedi derbyn cynnydd yn y bil blynyddol o dros £100
 • Mae'n rhaid i'r Eiddo fod wedi'i feddiannu ar 31 Mawrth 2017 a 1 Ebrill 2017
 • Nid yw gostyngiad trosiannol yn daladwy ar eiddo gwag
 • Bydd unrhyw newid mewn atebolrwydd h.y. bod yr eiddo'n mynd yn wag neu newid meddiannydd, yn terfynu'r gostyngiad

Nid oes angen cyflwyno cais ar gyfer y gostyngiad hwn  gan y bydd y swm newydd yn cael ei gyfrifo'n awtomatig. Fodd bynnag, os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys ond nad ydych wedi derbyn unrhyw ostyngiad ac eich bod eisiau i ni adolygu eich achos cysylltwch â ni ar: ardrethibusnes@sirddinbych.gov.uk / Ffôn 01824 706000. 

Gostyngiad Manwerthu'r Stryd Fawr

 Yn dilyn Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr yn 2017, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £23.6m o gefnogaeth ar gyfer Rhyddhad pellach ar y Stryd Fawr o fis Ebrill 2019 a fydd yn darparu cefnogaeth i'r holl adwerthwyr cymwys yng Nghymru gyda gwerth ardrethol o hyd at £50,000.

Bydd y cynllun pellach yn darparu cefnogaeth i oddeutu 15,000 o fusnesau bach a chanolig yn 2019/20, gan ddarparu cefnogaeth o hyd at £2,500 tuag at filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo adwerthu cymwys.

Mae’r rhyddhad wedi’i gymhwyso'n awtomatig i dalwyr ardrethi cymwys, os ydych chi'n credu bod eich busnes yn gymwys ar gyfer hyn cysylltwch â ni ar businessrates@denbighshire.gov.uk   

Mae’r meini prawf cymhwyso fel a ganlyn:

 • Mae’n rhaid i eiddo gael ei feddiannu a’i ddefnyddio’n gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion adwerthu fel y diffinnir gan Lywodraeth Cymru (gweler y canllaw ar gyfer eithriadau)
 • Ni all y rhyddhad, os caiff ei ddyfarnu, fod yn fwy na therfyn Cymorth Gwladwriaethol yr UE ar ôl ei gyfuno ag unrhyw gymorth grant arall.
 • Mae’n rhaid bod llai na £50,000 o werth ardrethol

Rhyddhad Elusennol

Mae gan elusennau hawl i gael ryddhad rhag trethi ar unrhyw eiddo annomestig a ddefnyddir i ddibenion elusennol yn gyfan gwbl neu’n bennaf. Rhoddir rhyddhad o 80% o’r bil treth llawn a gall y cyngor benderfynu dileu’r 20% cyfan sydd ar ôl neu ran ohono. 

Sut i ymgeisio

Gallwch lenwi’r ffurflen gais rhyddhad elusen ac nid er elw .  

Sefydliadau dielw

Gall awdurdodau roi rhyddhad yn ôl disgresiwn i eiddo lle bydd prif amcanion y deiliaid un ai’n:

 • elusennol neu’n ddyngarol neu grefyddol 
 • ymwneud ag addysg, lles cymdeithasol, gwyddoniaeth, llenyddiaeth neu’r celfyddydau cain 
 • yn cael ei ddefnyddio i ddibenion hamdden

Sut i ymgeisio

Gallwch lenwi’r ffurflen gais rhyddhad elusen ac nid er elw.

Meddiant Rhannol

Pan fydd rhan o eiddo heb ei feddiannu dros dro, gall y cyngor ofyn i’r Swyddog Prisio bennu gwerthoedd ardrethol y rhannau sydd wedi eu meddiannu a’r rhannau sydd heb eu meddiannu fel y gellir rhoi rhyddhad ar y rhan sydd heb ei feddiannu.
Rhoddir rhyddhad fel bod y trethdalwr yn talu’r ardrethi llawn ar gyfer y rhan sydd wedi ei feddiannu, gyda dyfarniad eithriad i’r rhan sydd heb ei feddiannu am 6 mis ar eiddo diwydiannol, neu 3 mis ar eiddo arall.
Rhoddir rhyddhad un ai tan ddiwedd y flwyddyn ariannol neu hyd y dyddiad pan na fydd yr eiddo wedi ei feddiannu’n rhannol. 

Sut i ymgeisio

I ymgeisio am y rhyddhad yma, cyflenwch gais ysgrifenedig ynghyd â set o gynlluniau/ddyluniadau gyda mesuriadau’r eiddo sy’n dangos yn glir y rhannau sy’n cael eu meddiannu ac sydd ddim wedi eu meddiannu, ynghyd â’r dyddiad effeithiol y mae’r rhyddhad yn ofynnol. Dylid anfon ceisiadau i TŷRussell.

Rhyddhad caledi

Gall Cynghorau roi rhyddhad i drethdalwr a fyddai’n dioddef caledi drwy dalu’r bil ardrethi cyfan. Bydd y Llywodraeth yn ad-dalu’r Cyngor â dim ond 75% o’r rhyddhad a ganiateir yn yr amgylchiadau hyn, felly bydd chwarter y gost yn syrthio’n uniongyrchol ar dalwyr Treth Cyngor. Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd ceisiadau’n cael eu hystyried. Fel arfer dim ond pan fydd modd dangos ei fod er lles talwyr treth y cyngor lleol y byddwn yn caniatáu’r rhyddhad hwn.

Sut i ymgeisio

Gallwch lenwi'r ffuflen cais am rhyddhad ohewydd caledi.